ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25964

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklıkları personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarda görev yapan ve bu Yönetmelikte sayılan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarını,

    Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,

    Taşra teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki birimleri,

    Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan İşletme veya İşletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

    Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,

    Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

    Hizmet süresi: (Değişik tanım: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/1.mad.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

    Hizmet grubu: (Değişik tanım: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./1. md.) Aynı düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: (Değişik tanım: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./1. md.) Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    Genel müdürlük: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    Birim: Teşekkülün Daire Başkanlıkları ile Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Müstakil Müdürlükleri,

    (Mülga tanım: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/1.mad.)

    İş günü: (Ek tanım: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/1.mad.) Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

    a) (Değişik bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/2.mad.) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı,

    2) Tesis Müdürü, İşletme Müdürü,

    3) Tesis Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

    4) Şube Müdürü, Müdür,

    5) Müdür Yardımcısı,

    6) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,

    7) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

    b) (Değişik bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/2.mad.) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı

    c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I.Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    d) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir,

    2) Başuzman,

    3) (Ek bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/2.mad.) Uzman.

    e) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis, Başmimar,

    2) Teknik Uzman,

    3) Başteknisyen.

    f) İdari Hizmetler Grubu;

    1) (Mülga bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/2.mad.)

    2) Raportör,

    3) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satış Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Veznedar, Mutemet, Şoför.

    g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    Bekçi, İtfaiyeci, Dağıtıcı, Hizmetli.

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

    Avukat, Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Hemşire, Sağlık Memuru.

    Görevde yükselmeye ilişkin genel şartlar

    Madde 6 -Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;

    a) Üst görev yerine ait kullanılabilir kadro ve pozisyon bulunması,

    b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

    c) (Mülga bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/3.mad.)

    d) (Mülga bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/3.mad.)

    e) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına atanabilmek için Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az 2 yıl hizmetinin bulunması

    şartları aranır.

    Bu Yönetmelikte geçen unvan ve pozisyonlar Bağlı Ortaklıklar için de geçerli olup, Teşekkül merkezindeki personelde aranılan nitelik ve şartlar uygulanır.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (Mülga ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) , (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (1), (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./2. md.) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

    b) Taşrada İşletme Müdürü, Tesis Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Tesis Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) İşletme Müdürü ve Tesis Müdürü olarak atanabilmek için Mühendis unvanını almış olmak,

    2) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    c) (Değişik bent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/2. md.) Müdür ( (Mülga ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) , Eğitim Müdürü, Merkez Ambar Müdürü, (Mülga ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) , Test Müdürü olarak) kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    d) (Değişik bent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/2. md.) Müdür Yardımcısı ( (Mülga ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) , Eğitim Müdür Yardımcısı, Merkez Ambar Müdür Yardımcısı, (Mülga ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) , Test Müdür Yardımcısı olarak ) kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

    e) (Mülga bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) .

    f) (Mülga bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) .

    g) (Mülga bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/4.mad.) .

    h) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    ı) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teşekkülde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Daire Başkanı görevlerinden birinde çalışmış olmak.

    j) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde çalışmış olmak.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı olarak 3 yıl çalışmış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef, Şef olarak 3 yıl çalışmış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Şef, Teknik Şef, Başmühendis, Başmimar, Teknik Uzman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Merkezde Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknik Uzman olarak 2 yıl, Mühendis, Mimar veya Lisansiyerlerin 5 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için Tekniker olarak 7 yıl çalışmış olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Taşrada Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknik Uzman olarak 2 yıl, Mühendis, Mimar veya Lisansiyerlerin 4 yıl, 2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için Tekniker olarak 7 yıl çalışmış olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/5.mad.) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik personeli hariç) 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,

    3) (Mülga altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.)

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Koruma ve Güvenlik Amiri ile Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Başmühendis, Başmimar pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Mühendislik veya Mimarlık fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/5.mad.) Mühendis veya Mimar görevlerinde 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Mühendis, Mimar veya Teknik Lisansiyer olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknisyen olarak 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3 ) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknisyen olarak 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3 ) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) (Değişik altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen görevlerde (Koruma ve Güvenlik personeli hariç) çalışmak kaydıyla 4 yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga altbent : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/3. md.)

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    n) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan (Koruma ve Güvenlik personeli hariç) görevlerden birinde 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2-3 yıllık yüksekokul mezunlarının 4 yıl, Lise ve dengi okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    o) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Teşkilatında 4 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 3 yıl, 2-3 yıllık yüksek öğrenim görenlerin 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    p) Ambar Memuru, Satış Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf, Memur pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) 2 yıl hizmeti olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    r) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) (Değişik alt bend: 02/11/2007- 26688 S.R.G Yön/1.md.) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası almış olmak veya Teşekkülün düzenlemiş olduğu bilgisayar eğitimini tamamlamış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    s) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) 5 yıl hizmeti olmak,

    3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    t) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

    u) (Ek bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/5.mad.) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./3. md.) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakültelerin mesleğin gerektirdiği ilgili Mühendis, Mimar, Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin Mühendis, Fizik, Matematik, İstatistik veya Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az iki program dili bilmek,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Teknik okulların teknik eğitim fakültesi ya da 2 veya 3 yıllık yüksek teknik okul mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Teknisyen, Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Hemşire, Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/6.mad.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından, en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek eğitim programına katılmaları gerekir.

    Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    İkinci fıkrada yer alan izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Eğitim; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yönetiminde atama yapılacak kadro/pozisyonların ait olduğu birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı, eğitime alınacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise, gruplar duruma göre diğer unvan sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitimi programları, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) (Değişik bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./4. md.) İlan edilen kadro veya pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) (Değişik bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/8.mad.) Halkla ilişkiler,

    g) (Değişik bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/8.mad.) Etik davranış ilkeleri,

    h) (Değişik bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/8.mad.) Atama yapılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (Ek fıkra: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/8.mad.) Eğitim ve sınavın yüzde kırkı birinci fıkradaki (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen konulardan, yüzde altmışı ise (h) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

    (Ek fıkra: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/8.mad.) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Duyuru

    Madde 13 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/9.mad.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ait boş kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler sınavdan en az kırkbeş gün önce personelin görebileceği şekilde asılmak ve ayrıca Kurumun resmî internet sitesinde de duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara yazılı olarak bildirilir.

    Yapılacak ilanda;

    a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,

    b) Başvuruda aranacak şartlar,

    c) Başvuru yeri ve şekli,

    d) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri

    yer alır.

    Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

    Başvuru

    Madde 14 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir.

    Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca incelenir, uygun görülen adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazıyla bildirilir.

    (Ek fıkra: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/10.mad.) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz.

    (Ek fıkra: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/10.mad.) Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Sınavın şekli

    Madde 15 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/11.mad.)

    Görevde yükselme sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonucunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir. Sınav sonuçları iki yılı aşmamak üzere aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/12.mad.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

    (Ek fıkra: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/12.mad.) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - Sınav kurulu; Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanının başkanlığında, bu başkanlık ile Eğitim ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Müdür düzeyinde birer personel ile Teşekkül veya Bağlı Ortaklık Genel Müdürünce uygun görülecek diğer üyeler olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. (Mülga cümle: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./6. md.)

    Ayrıca, aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (Değişik fıkra: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./6. md.) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; görev almalarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye görevlendirilir.

    Kurulun sekreterya hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/13.mad.)

    Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlamak,

    b) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,

    c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak,

    d) Sınav konularına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav işlerini yürüten birim tarafından sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının ilanı

    Madde 19 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/14.mad.)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/15.mad.)

    İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavın yürütülmesi

    Madde 21 - Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

    Sınavın geçersiz sayılması

    Madde 22 - Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

    Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    (Mülga fıkra: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./7. md.)

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

    Madde 24 - Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan; başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

    Göreve başlama

    Madde 25 - Görevde yükselme veya unvan değiştirmek suretiyle atama işlemi yapılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesine göre göreve başlarlar.

    Ancak, bu Yönetmelikte yeralan kadrolara sınav sonucu atananlar, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren en az iki (2) yıl süreyle çalışmak zorundadırlar. Bu süreden önce Teşekkülde başka bir birime nakil işlemleri yapılamaz.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 26 - Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kazanılmış hakların saklılığı

    Madde 27 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Personelin görevde yükselme sürelerinin tespitinde, 12/8/1993 tarihli ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mülga Türkiye Elektrik Kurumu ve 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinde geçen süreler de dikkate alınır.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 28 - Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere (Değişik ibare: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./8. md.) ya da Başmühendislerin veya Başmimarların Teknik Şef olarak atanmaları sınavsız yapılabilir.

    b) Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri veya bulundukları kadro ve pozisyonun görevini yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanların aynı ana görev grubunun alt grubunda yer alan diğer kadro veya pozisyona atamalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve hizmet şartı aranmaz.

    c) (Değişik bent: 04/03/2012 - 28223 S.R.G. Yön./8. md.) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikte aranan öğrenim ve sertifika veya belgelere sahip olmak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    d) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. (Ek ibare: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/17.mad.) Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

    e) (Ek bent: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/17.mad.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

    Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

    Madde 29 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 30 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen geçişleri mümkündür. Ancak, görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 31 - Teşekkül gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 32 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 33 - 17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/18.mad.)

    18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde : 04/08/2006 - 26249 S.RG Yön/6. md.)

    Yürürlük

    Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    (Mülga form: 21/01/2011 - 27822 S.R.G. Yön/19.mad.)

    Mevzuat Kanunlar