VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

    Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 07/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25929

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik; vergi dairesi başkanlıkları, grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubelerin kuruluş esaslarına, örgütlenmesine, görevlerine, yönetim ve kadrosuna, görev, yetki ve sorumlulukların dağılımına ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Esasları

    Vergi dairesi başkanlıkları

    Madde 4- Vergi dairesi başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefi tespit eden, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri hak ve ödevleri konusunda bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürüten dairelerdir.

    Vergi dairesi başkanlığı; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre "Vergi Dairesi", 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de "Tahsil Dairesi"dir.

    Vergi dairesi başkanı

    Madde 5- Vergi dairesi başkanı; yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri arasında uygulama birliği ve standardizasyonun sağlanması, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına karşı sorumlu olup, vergi dairesi başkanlığının amiridir.

    Vergi dairesi başkanı, 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince, başkanlığının görev alanına giren konularda mevzuatla mülki idare amirine, mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkilere haizdir.

    Vergi dairesi başkanlıklarının görevleri

    Madde 6- Vergi dairesi başkanlıkları aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla görevlidir.

    a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen Devlet gelirlerine ilişkin olarak mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak.

    b) Görev alanına giren işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde itiraz, temyiz ve tashihi karar yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek.

    c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve mükellef hizmetlerini gerçekleştirmek.

    d) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.

    e) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek.

    f) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

    g) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.

    h) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.

    i) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.

    j) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.

    k) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve vergi inceleme elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili Kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak.

    l) (Değişik madde: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/1.mad) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak.

    m) Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.

    n) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak.

    o) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirmek.

    p) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek.

    r) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.

    s) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele duyurmak.

    t) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasını sağlamak.

    u) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.

    v) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.

    y) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

    Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen strateji ve politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar.

    Vergi dairesi başkanlığına verilen bu görevlere ilişkin işlemler; vergi dairesi başkanlığı emrinde çalışan grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

    Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde başkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü tarafından hazırlanır.

    Vergi dairesi başkanlıklarında iş ve işlemlerin yürütülmesi

    Madde 7- Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler ile bunların bölüm ve servislerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar, kullanılacak formlar ve iş akışları Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılan "İşlem Yönergeleri" ile belirlenir.

    Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, "İç Genelge" ve "Genel Yazılar" ile uygulamaya yön verebilir.

    Vergi dairesi başkanlıkları ve bağlı birimlerinin kuruluşu

    Madde 8- Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler 5345 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenir.

    Vergi dairesi başkanlığına bağlı grup müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler; ilin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, teknolojik gelişmeler, mükellef sayısı ve büyüklükleri, mükellef grupları, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak kurulur, kapatılır, birleştirilir ve bölünür.

    Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı

    Madde 9- Vergi dairesi başkanlıklarının yetki alanı, kurulduğu ilin idari sınırlarını kapsar.

    Aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin iş yeri ve ikametgah adresleri ile kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirleyeceği ölçütlere göre hangi müdürlüğe veya vergi dairesi müdürlüğüne bağlı olacağını belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Başkanlık bu yetkisini sınırlarını belirlemek suretiyle vergi dairesi başkanına devredebilir.

    (Ek fıkra:15/02/2007-26435S.R.G. Yön/2.mad) Maliye Bakanı, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi uygulamaları bakımından il sınırlarına bağlı kalmaksızın mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi başkanlığını belirlediği takdirde, vergi dairesi başkanlığının yetki alanı, belirlenen mükellefler ile sınırlı olmak üzere bu mükelleflerin bulunduğu il ve/veya ilçe sınırlarını da kapsar.

    Vergi dairesi başkanları; başkanlığa bağlı vergilendirme grup müdürlükleri ve tahsilat grup müdürlüklerinin, şubelerde sürdürülen işlemleri ile kovuşturma, yoklama, tebliğ gibi işlemlerini, vergi dairesi müdürlüklerine de yaptırmaya yetkilidir.

    İKİNCİ KISIM : Vergi Dairesi Başkanlıklarının Örgütlenmesi ve Grup Müdürlüklerinin Görevleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Vergi Dairesi Başkanlıklarının Örgütlenmesi ve Birimleri

    Vergi dairesi başkanlıklarının örgütlenmesi

    Madde 10- Vergi dairesi başkanlıkları; grup müdürlükleri, bunlara bağlı müdürlükler, şubeler ile vergi dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluşur.

    (Değişik fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/3.mad) Vergi dairesi başkanlıklarında kurulacak grup müdürlükleri, müdürlükler, şubeler ve komisyonların sayısı iş hacmine göre belirlenir. Bir müdürlüğün, şubenin veya komisyonun görevi kısmen veya tamamen başka müdürlük veya komisyonlara verilebilir. İhtiyaç duyulması halinde grup müdürlüğü, müdürlük, şubeler veya komisyonlar birleştirilebilir ve bunların altında bölümler oluşturulabilir.

    Vergi dairesi başkanlıklarının birimleri

    Madde 11- Vergi dairesi başkanlıklarının birimleri şunlardır.

    1)   Vergilendirme Grup Müdürlüğü

    2)   Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

    3)   Tahsilat Grup Müdürlüğü

    4)   Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü

    5)   Denetim Grup Müdürlüğü

    6)   Muhasebe Grup Müdürlüğü

    7) Strateji Grup Müdürlüğü

    8) İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü

    9) Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü

    (Değişik fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/4.mad) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik durumu, mükellef sayıları, büyüklükleri, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, iş yükü ve diğer ölçütler dikkate alınarak ya da vergi dairesi başkanının devrettiği yetki çerçevesinde; bir veya birden fazla vergi dairesi müdürlüğünün harcama yetkisi görevleri ile red ve iade işlemlerine onay verme görevleri ve yetkilendirildiği diğer işlemleri yapmak üzere bir veya birden fazla grup müdürlüğü kurulabilir.

    Vergi dairesi başkanlığının grup müdürlüklerinin tamamı kurulmayarak, grup müdürlüklerinden kurulmayanların görevlerinin kurulan bir veya birden fazla grup müdürlüğüne verilmesi halinde, bu grup müdürlüklerinin hangi adla çalışacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

    Grup müdürlüklerine bağlı olarak müdürlükler kurulur. Grup müdürlüğüne verilen görevler müdürlükler vasıtasıyla yerine getirilir.

    Grup müdürlüklerine bağlı müdürlüklerin bu yönetmelikte ismen kurulmamış olması halinde hangi isimle kurulacakları Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

    Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde bulunan veya yeni kurulacak olan bağımsız vergi dairesi müdürlükleri vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.

    İlin ekonomik ve sosyal durumu, coğrafi yapısı, iş yükü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak, mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. Şubeler Vergi Dairesi Başkanınca belirlenecek grup müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Grup Müdürlüklerinin Görevleri

    Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 12- Vergilendirme grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Vergi, resim, harç ile çeşitli kanunlarda belirtilen diğer Devlet gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak.

    b) Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin işlemlerini izlemek üzere her mükellef için tarh dosyası oluşturmak.

    c) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını sağlamak amacıyla borçlular listesini hazırlamak.

    d) Mükellef hesaplarının dökümünü yapmak, mükellef hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak.

    e) Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları (tahakkuksuz veya tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil), kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak.

    f) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/5.mad) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak teciller dışında diğer kanunlarda öngörülen tecillere ilişkin işlemleri yapmak.

    g) Vergilendirmeye ilişkin gerekli kayıt ve defterleri tutmak.

    h) Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.

    i) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef sayıları, mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 13- Mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.

    b) Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

    c) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek.

    d) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.

    e) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

    f) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.

    g) Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.

    h) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Mükellef hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak; mükellef grupları, vergi türleri, sektörler, ilin ekonomik durumu ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 14- Tahsilat grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının takibe alınmasını ve ödeme emrinin tebliğini sağlamak.

    b) Gerekli hallerde tahsildar ve icra memurlarına yapılan ödemelerin tahsildar alındısı (makbuz) karşılığında tahsil edilmesini, kontrolünü ve banka hesapları ile mutabakatını sağlamak.

    c) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/6.mad) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre amme alacağının tecil taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.

    d) Mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Kanun uyarınca hapsen tazyik talebinde bulunmak.

    e) Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak.

    f) Takipli alacaklar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak.

    g) Amme borçlularının mal varlığını araştırmak, haciz uygulamak ve taşıma işlemini yapmak.

    h) Aciz halinde bulunan borçluları tespit etmek, aciz fişi düzenlemek ve bu borçluların durumunu sürekli olarak izlemek.

    i) Haciz tutanağında gösterilen menkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak.

    j) Haczedilen malların satış gününü belirlemek ve ilan etmek.

    k) Haczedilen menkul malların satışını sağlamak.

    l) Gayrimenkul satışlarında satış şartnamesini hazırlamak, ilanını yapmak ve dosyasını oluşturarak satış komisyonuna göndermek.

    m) Tahsildar alındılarıyla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak.

    n) Amme alacağının takip ve tahsiline ilişkin diğer işlemleri yapmak.

    o) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Tahsilat grup müdürlüğüne bağlı olarak; takip, icra ve satış işlemlerini yürütmek üzere yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 15- Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Mükelleflerce vergi, resim, harç ve cezalar ile diğer alacaklara ilişkin işlemlere karşı açılan davalarla ilgili olarak; dava dosyalarını oluşturmak, vergi dairesi başkanlığının savunmasını hazırlamak ve ilgili yargı mercilerine göndermek.

    b) Gerektiğinde vergi mahkemesi kararlarına karşı, süresinde bölge idare mahkemeleri nezdinde itirazen, Danıştay nezdinde temyizen dava açmak, tashihi karar talebinde bulunmak ve Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde itiraz, temyiz ve tashihi karar yoluna gitmekten vazgeçmek.

    c) Vergi dairesi başkanının vereceği yetki çerçevesinde taraf olduğu idari davalarda vergi dairesi başkanlığını temsil etmek.

    d) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    Hukuk ve ihtilaflı işler grup müdürlüğünde yeterli sayıda Hazine Avukatı görevlendirilir.

    Denetim grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 16- Denetim grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak.

    b) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak.

    c) Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

    d) Yaygın yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.

    e) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, standart ve ilkelerin oluşturulması ile inceleme ve denetim rehberleri hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak.

    f) Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.

    g) Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, denetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.

    h) Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi inceleme elemanlarının kullanımına sunmak.

    i) Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistiki veriler oluşturmak.

    j) Vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcılarının görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmaların kayıtlarını tutmak ve evrakın ilgili yerlere sevkini sağlamak.

    k) Vergi denetim ve inceleme sonuçlarına ilişkin belge ve raporların muhafazasını sağlamak, mahremiyet ve gizlilik taşıyan evrakın güvenliğini temin etmek üzere gerekli tedbirleri almak.

    l) Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerini yürütmek.

    m) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Denetim grup müdürlüğüne bağlı olarak; yaygın yoğun denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, ihbarları değerlendirmek ve benzeri işlemleri yapmak üzere yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    (Ek fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/7.mad) Yetki alanı il sınırlarına bağlı olmayan vergi dairesi başkanlıklarında bu maddede verilen görevler kendi mükellefleri ile sınırlı olarak yerine getirilir.

    Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 17- (Değişik fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/8.mad) Muhasebe grup müdürlüğünün görevleri şunlardır:

       a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişkin yönetmeliklerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

       b) Düzeltme ve terkin yolu ile red veya iadesine karar verilen paraların hak sahiplerine nakden veya mahsuben ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.

       c) Amme borçlusunun tahsilata yetkili kılınan kurumlara yaptığı ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak.

       ç) Tahsildar ve icra memurları tahsilatının bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak.

       d) Vergi dairesi başkanlığının banka hesaplarını izlemek ve kayıtlarla uyumunu sağlamak.

       e) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı kasada veya vergi dairesi başkanlığı hesabının bulunduğu bankada saklamak veya saklanmasını sağlamak.

       f) Vergi dairesi başkanlığı veznesince yapılan tahsilatın bankaya yatırılmasını ve kayıtlara intikalini sağlamak.

       g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

        (Değişik fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/8.mad) Muhasebe grup müdürlüğü, vergi dairesi başkanlığının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler gereğince, muhasebe birimi olup, muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür, muhasebe yetkilisidir. Vergi dairesi başkanlığının muhasebe işlemlerinden dolayı Sayıştaya hesap verme görevi muhasebe işlemlerinden sorumlu müdür tarafından yerine getirilir. Vergilendirme grup müdürlüğüne bağlı müdürler, tahsilat grup müdürlüğüne bağlı müdürler, şube yöneticisi ile icra memuru ve tahsildarlar Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.

    Muhasebe grup müdürlüğüne bağlı olarak tek bir müdürlük kurulur.

    Şubelerin görevleri

    Madde 18- Vergi dairesi başkanınca belirlenen grup müdürlüğüne bağlı olarak çalışan şubelerin görevleri şunlardır.

    a) Vergi dairesi başkanlığının görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak.

    b) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimlerce talep edilen tebliğ ve yoklama işlemlerini yapmak.

    c) Mükelleflerce kullanılması zorunlu olan ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili işlemleri yapmak.

    d) İşini terk eden mükelleflerin belge iptallerini gerçekleştirmek.

    e) Çeşitli kanunlar gereğince gerekli olan ilişik kesme belgelerini düzenlemek.

    f) Vergi levhası ile ilgili işlemleri yürütmek.

    g) Mükelleflerin mükellefiyet durumlarına ilişkin belge ve yazı taleplerini yerine getirmek.

    h) Zorunlu hallerde sürekli ve süreksiz yükümlülüklere ilişkin vergi beyannamelerini ve bildirimlerini kabul etmek.

    i) Grup müdürlüklerince talep edilen teminat alımı ve icra işlemlerini yapmak.

    j) Tahsildar ve icra memurlarının cebri tahsilatlarını kontrol etmek ve teslimatlarını sağlamak.

    k) Süreksiz yükümlülüklerle ilgili olarak ilişik kesme belgesi ile borç durumunu belirtir yazı vermek ve benzeri iş ve işlemleri yapmak.

    l) Vergi dairesi başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

    Vergi dairesi başkanı tarafından uygun görülen grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda şube kurulabilir.

    (Ek fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/9.mad) Gelir İdaresi Başkanı, şube kurulmayan yerlerde şubelere verilen görevleri, vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yer alan vergilendirme ve/veya tahsilat grup müdürlüğüne veya vergi dairesi müdürlüklerine vermeye, kaldırmaya yetkilidir.

    Strateji grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 19- Strateji grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen temel hedefleri vergi dairesi başkanlığı birimleri arasında dağıtmak ve sonuçlarını Gelir İdaresi Başkanlığına sunulacak hale getirmek.

    b) Vergi dairesi başkanlığının bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek.

    c) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.

    d) Vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına öneriler sunmak.

    e) Vergi dairesi başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak, performansına yönelik raporlara veriler oluşturmak ve aksayan yönlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek.

    f) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Strateji grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    İnsan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 20- İnsan kaynakları grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, disiplin, terfi, takdir, ödül, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

    b) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak personelin performansını izlemek ve değerlendirmek.

    c) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını uygulamak, vergi dairesi başkanlığının eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak.

    d) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kuralları personele duyurmak.

    e) Vergi dairesi başkanlığında görevli personelin özlük dosyalarına ilişkin arşivi oluşturmak, arşivin güvenliğini sağlamak, özlük dosyalarını düzenlemek, buna ilişkin defter ve belgeleri muhafaza etmek, özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak ve izlemek.

    f) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki alanı dışına personel ve taşıt görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

    g) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    İnsan kaynakları grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir. Bu müdürlüklerden biri vergi dairesi başkanının sekreterya hizmetlerini yürütmekle görevlendirilebilir.

    Destek hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri

    Madde 21- Destek hizmetleri grup müdürlüğünün görevleri şunlardır.

    a) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, taşıt sevk ve idaresi, taşıma, temizlik, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali hizmetlerini yürütmek.

    b) Vergi dairesi başkanlığının evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek, yazışmaların kayıtlarını tutmak, evrakın ilgili yerlere sevkini sağlamak, arşive kaldırılan dosya, defter ve belgeleri tasnif ve muhafaza etmek, arşivin güvenliği açısından gerekli bütün tedbirleri almak.

    c) Vergi dairesi başkanlığınca kullanılan basılı kağıtları muhafaza etmek, dağıtmak, bu konuda her türlü zimmet ve sair işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

    d) Vergi dairesi başkanlığının gider tahminlerini yaparak Strateji Grup Müdürlüğüne bildirmek.

    e) Vergi dairesi başkanlığına ait taşıt, makine, teçhizat, döşeme, demirbaş gibi taşınır mallar ile her türlü sarf malzemesi ve tahsis edilen taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak.

    f) Vergi dairesi başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek.

    g) Vergi dairesi başkanlığının fiziki çalışma ortamlarını uygun ve standart hale getirmek.

    h) Vergi dairesi başkanlığına ait lojman, kreş ve diğer sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

    i) Vergi dairesi başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Destek hizmetleri grup müdürlüğüne bağlı olarak yeterli sayıda müdürlük kurulabilir.

    Grup müdürlüklerinin; komisyonlar ve vergi dairesi müdürlüklerine yönelik Görevleri

    Madde 22- Vergi dairesi başkanlığının takdir, uzlaşma ve satış işlemlerini yürütmekle görevli komisyonları ile başkanlığın yetki alanında faaliyette bulunan vergi daireleri, vergi dairesi başkanlığına bağlı olup bu komisyonların ve vergi dairesi müdürlüklerinin çalışmaları vergi dairesi başkanının uygun göreceği grup müdürlüğü ile ilişkili olarak yürütülür.

    Takdir işlemleri ile görevli komisyonlar arasında iş dağılımı, uzlaşma komisyonları ile satış komisyonlarının sekreterya hizmetleri, takdir komisyonları ve vergi dairelerinin çalışmalarının koordinasyonu, sorunlarının giderilmesi ilişkili oldukları grup müdürlüğü tarafından sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi ve Kadro Dağılımı

    BİRİNCİ BÖLÜM : Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yönetimi

    Yönetim

    Madde 23- Vergi dairesi başkanlıklarının yönetimi aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Vergi dairesi başkanlığı, vergi dairesi başkanı tarafından yönetilir. Vergi dairesi başkanı; grup müdürlüklerini, müdürlüklerini, vergi dairesi müdürlüklerini ve şubeleri bunların yöneticileri aracılığı ile yönetir.

    b) Vergi dairesi başkanlığı bünyesinde kurulan grup müdürlükleri, grup müdürleri tarafından müdürler aracılığı ile yönetilir.

    c) Grup müdürlüklerine bağlı müdürlükler, müdürlerin yönetiminde, görevlendirilen vergi dairesi müdür yardımcıları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ve diğer memurlar aracılığı ile iş ve işlemlerini yerine getirir.

    d) Vergi Dairesi Başkanının uygun gördüğü grup müdürlüğüne bağlı olarak kurulan şubeler, şube yöneticisi aracılığı ile yönetilir. Şube yöneticisi iş ve işlemlerini; şubelerde görevlendirilen personel aracılığı ile yerine getirir.

    e) Takdir, uzlaşma, satış komisyonları ve vergi dairesi müdürlükleri tüm iş ve işlemlerini, vergi dairesi başkanının uygun gördüğü grup müdürlüğü ile ilişkilendirilmiş olarak yürütür.

    f) Vergi inceleme işi, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, vergi dairesi müdürleri ve müdürler; vergi davalarının ilgili mercilerde takip ve savunmasına yönelik işlemler ise görevlendirilen hazine avukatları tarafından yürütülür.

    g) Vergi dairesi başkanlığının takdir işlemlerini yürütmek üzere kurulan takdir komisyonları görevlendirilen vergi dairesi müdürü veya müdür tarafından; uzlaşma komisyonu ise yetkilerine göre vergi dairesi başkanı veya görevlendireceği grup müdürü/ vergi dairesi müdürleri tarafından yönetilir.

    h) Yeterli sayıda grup müdürü veya müdür bulunmaması halinde bir grup müdürü birden çok grup müdürlüğünün, müdür ise birden fazla müdürlüğün yönetimi ile görevlendirilebilir.

    i) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/10.mad) Vergi dairesi başkanı yeterli sayıda personeli bulunmadığı takdirde; müdürlüklerin yönetimini sırasıyla vergi denetmenlerine, vergi dairesi müdür yardımcılarına, müdür yardımcılarına, vergi istihbarat uzmanlarına, gelir uzmanlarına ve şeflere, bölümlerin yönetimini gelir uzmanlarına veya şeflere, servislerin yönetimini ise uygun göreceği personele verebilir.

    Görevlendirme

    Madde 24- Vergi dairesi başkanlığında çalışan personelin görevlendirilmesinde;

    a) Gelir İdaresi Başkanlığınca görev yapacağı müdürlük belirlenmiş merkez atamalı personel hariç olmak üzere, grup müdürleri ile diğer müdürler ve vergi dairesi müdürleri ile vergi dairesi müdür yardımcılarının ve diğer personelin görevlendirilecekleri birimleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye vergi dairesi başkanı,

    b) Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ile şefler ve diğer personelin görev yapacağı müdürlüğü belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili grup müdürleri,

    c) Müdürlüklerde görev yapan vergi dairesi müdür yardımcılarının, vergi istihbarat uzmanı, gelir uzmanı, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ile şefler ve diğer memurların çalışacakları birimleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili müdürler,

    d) Şubelerde çalışan personelin görevlendirileceği konuları belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili şube yöneticisi,

    yetkilidir.

    Şube yöneticisi; şubelerin faaliyet alanı, çalışan personel sayısı ve işlem hacmine göre, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı, vergi istihbarat uzmanı, gelir uzmanı veya şefler arasından görevlendirilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kadro Dağılımı

    Kadrolar ve dağılım

    Madde 25- Vergi dairesi başkanlığının kadro dağılımı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Vergi dairesi başkanlıklarının personel ihtiyaçları ve buna bağlı kadro, unvan ve dereceler itibariyle dağılımı; iş hacmi, yöresel özellikler ve beklenen gelişmeler dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Vergi Dairesi Başkanlıklarında Görev, Yetki ve Sorumluluk

    BİRİNCİ BÖLÜM : Vergi Dairesi Başkanı

    Vergi dairesi başkanının görevleri

    Madde 26- Vergi dairesi başkanı aşağıda yazılı işleri yapmakla görevlidir.

    a) Mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevleri yapmak.

    b) Grup müdürü, diğer müdürler ve vergi dairesi müdürleri ile birlikte vergi dairesi başkanlığı sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri yapmak.

    c) Vergi dairesi başkanlığı işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerine intikal ettirilen ihtilaflarda, Hazineyi temsilen talep ve savunmada bulunmak.

    d) Vergi dairesi başkanlığında yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

    e) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirleri almak, müdürlüklerin koordinasyonunu ve uygulama birliğini sağlamak.

    f) Vergi dairesi başkanlığı yöneticisi olarak, personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak ve tedbirleri almak.

    g) Vergi dairesi başkanlığına atanacak ve başkanlıktan alınacak memurlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve öneride bulunmak.

    h) Vergi dairesi başkanlığı ile mükellef ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak.

    i) Vergi dairesi başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde, diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.

    j) Grup müdürlükleri ve diğer müdürlükler ile vergi dairesi müdürlüklerinin yönetimine vekil tayin etmek ve vekil tayinlerini sona erdirmek; sağlık, izin, geçici görev ve benzeri durumlardan kaynaklananlar hariç olmak üzere her iki durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek.

    k) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/11.mad) Vergi dairesi başkanlığının harcama yetkilisi görevini yürütmek.

    l) Vergi dairesi başkanlığında görevli vergi denetmenlerini, vergi incelemeleri ve denetim yapmak konusunda görevlendirmek ve vergi denetmenlerince düzenlenen raporları gereği yapılmak üzere ilgili yerlere göndermek.

    m) Gelir İdaresi Başkanlığınca, vergi dairesi başkanlığına devredilen yetkiye dayanarak vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yaptırmak.

    n) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/11.mad) Bütçe gelirlerinden yapılacak red ve iadelerde, muhasebe işlem fişini imzalamak.

    o) Vergi dairesi başkanlığının yetki alanı ve görev konuları ile ilgili soruları cevaplandırmak.

    p) Teftişlerde, teftiş raporlarını ilgililerle birlikte cevaplandırmak.

    r) İstatistiki bilgileri ilgili birimlere göndermek.

    s) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

    Vergi dairesi başkanının yetkileri

    Madde 27- Vergi dairesi başkanı, görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetkileri kullanır.

    Vergi dairesi başkanı, sahip olduğu yetkilerden doğrudan doğruya kendisine verilmiş olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla uygun gördüklerini, maiyetindeki yöneticilere yazılı olarak derece derece devredebilir. Ancak, bu yetki devri vergi dairesi başkanının denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca kısmen veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi müdürlüklerine devredilebilir.

    Vergi dairesi başkanının sorumluluğu

    Madde 28- Vergi dairesi başkanı;

    a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten,

    b) Devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından,

    c) Kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,

    sorumludur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Grup Müdürü ve Müdürler

    Grup müdürü ve müdürlerin görevleri

    Madde 29- Grup müdürleri ve müdürler görevli oldukları grup müdürlüğüne veya müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin; sürekli, düzenli ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri almak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemekle görevlidir.

    Grup müdürü ve müdürlerin yetki ve sorumlulukları

    Madde 30- Grup müdürü ve müdürler, görevlerinin ifası sırasında çeşitli mevzuatla doğrudan doğruya kendilerine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiler ile vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından devri uygun görülen yetkileri kullanır.

    Grup müdürü ve müdürler, sahip oldukları yetkilerden, doğrudan doğruya kendilerine verilmiş olanlar hariç olmak üzere mevzuatta aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, uygun gördüklerini, maiyetindeki yöneticilere yazılı olarak derece derece devredebilirler. Ancak, bu yetki devri denetim sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

    Grup müdürü ve müdürler, sahip oldukları ve kendilerine devredilen yetkileri kullanmamaktan, devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte sorumludur.

    Grup müdürü ve müdürler, kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.

    (Değişik fıkra 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/12.mad) Muhasebe grup müdürlüğünde görevli müdür, muhasebe yetkilisi sıfatıyla şahsen, düzeltme, red ve iadelere ilişkin işlemlerden dolayı vergilendirme grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı ise tahsilat grup müdürlüğünde görevli ilgili müdürler, şube yöneticisi ve personel ile birlikte Sayıştaya karşı sorumludurlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Vergi Denetmenleri ve Vergi Denetmen Yardımcıları

    Vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları

    Madde 31- Vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcıları; mevzuatla yetkili kılındıkları konularda, vergi inceleme, denetim ve vergi dairesi başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmakla görevlidirler.

    Vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcıları, ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmemekten dolayı, bağlı oldukları grup müdürüne karşı sorumludurlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Personel

    Vergi dairesi müdür yardımcıları, servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, çözümleyiciler, programcılar, bilgisayar işletmenleri ve diğer memurların görev ve sorumlulukları

       Madde 32 - (Değişik madde 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/13.mad)

    Vergi dairesi müdür yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesi ile görevlidirler.

       Vergi dairesi başkanı tarafından gelir uzmanları ya da şefler arasından görevlendirilen servis sorumluları, kendilerine bağlı birimlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesi ile görevlidirler.

       Vergi dairesi müdür yardımcıları ve servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, sahip oldukları yetkiler ile grup müdürü ve müdür tarafından devredilen yetkileri kötüye kullanmaktan, devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı, ilgililerle birlikte grup müdürüne ve/veya müdüre karşı sorumludurlar.

       Vergi dairesi müdür yardımcıları ve servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan personelle birlikte sorumlu tutulurlar.

       Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, çözümleyiciler, programcılar, bilgisayar işletmenleri ve diğer memurlar; ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler. Ancak veznedar, tahsildar ve icra memurları, mükeffel memurlar arasından seçilir.

       Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları ile görevlendirilen diğer personel; görevlendirildikleri birimin yönetiminden sorumlu müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı, servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel tarafından kendilerine verilen işleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı müdüre, vergi dairesi müdür yardımcısına, servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele karşı sorumludurlar.

       Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, şefler, vergi istihbarat uzman yardımcıları, gelir uzman yardımcıları, çözümleyiciler, programcılar, bilgisayar işletmenleri, diğer memurlar tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli ve Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Atıflar

    Madde 33- 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, mevzuatta, vergi dairesi başkanlığının görev alanına giren konularda;

    a) Mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına,

    b) Gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür veya müdürlüklerine

    yapılmış sayılır.

    Yazışma usulü

    Madde 34 - (Değişik madde 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/14.mad)

    Vergi dairesi başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile olan yazışmalarını doğrudan yapar.

       Bakanlığın diğer birimleri ve diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmalarını ise Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapar. Şu kadar ki, Gelir İdaresi Başkanlığı bu birimlerle yapılacak yazışmaların hangilerinin doğrudan yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

       Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerdeki vergi dairesi müdürlükleri ile diğer bağlı birimler, Bakanlık ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışmalarını vergi dairesi başkanlığı aracılığı ile yapar.

    Araç, gereç ve basılı kağıtları kullanma

    Madde 35- Vergi dairesi başkanlıklarında görevli memurlar, görevlerini yerine getirirken tüm araç ve gereçleri özenle kullanmaya ve basılı kağıt ve defterleri gereksiz yere kullanmaktan kaçınmaya mecburdurlar. Bu mecburiyete uymayanlar doğacak Hazine zararından sorumludurlar.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 36- 27/12/1994 tarih ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1- Vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışan vergi dairesi müdürlükleri 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" hükümlerine tabi olup, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak vergi dairesi müdürlükleri de anılan yönetmelik hükümlerine göre kurulur ve vergi dairesi başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.

    Geçici Madde 2- Bağlı vergi daireleri, vergi dairesi başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye kadar, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi daireleri ise 5345 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerindeki yetkileri haiz vergi dairesi müdürlükleri kuruluncaya kadar, defterdarlıklara bağlı olarak 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.

    Geçici Madde 3- Bu Yönetmelikte öngörülen vergilendirme, muhasebe, tahsilat grup müdürlükleri veya bu fonksiyonları haiz daha az sayıda grup müdürlüğü kuruluncaya kadar vergi dairesi başkanlığının, Vergi Usul Kanununa göre "Vergi Dairesi", Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de "Tahsil Dairesi" sıfatı bulunmaz.

    Geçici Madde 4- 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü yürürlüğe girinceye kadar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 71 inci maddesi gereğince ita amirliği yetkisi, Vergi Dairesi Başkanlığı yetki alanı dahilinde grup müdürlerine, müdürlere veya vergi dairesi müdürlerine limitlerini açıkça belirtmek suretiyle devredilebilecek şekilde Vergi Dairesi Başkanlarına aittir.

    Geçici Madde 5- 13/6/2005 tarihli ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Vergi Dairesi Başkanlıklarının, kurulduğu ilde faaliyete geçeceği tarihe kadar 27/12/1994 tarihli ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Gelirler Bölge Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"nin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/15.mad)

    24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde belirtilen vergi dairesi müdürlüklerinde bölüme bağlı servisler ile bağlı vergi dairelerinde tahakkuk ve tahsilat servisleri servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

       Servis sorumluları vergi dairesi müdürü tarafından servislerde çalışan gelir uzmanları veya şefler arasından görevlendirilir. Vergi dairesi müdürü yeterli sayıda gelir uzmanı veya şef bulunmadığı takdirde servisin yönetimini memurlardan birine verebilir.

       Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde servis şeflerine yapılmış atıflar servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele yapılmış sayılır.

       Gelir uzmanları, şefler, gelir uzman yardımcıları ve memurlar görevlendirildikleri servisin, bölümün yönetimi ile görevlendirilen servis sorumlusu personele, müdür yardımcısı veya müdür tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele, müdür yardımcısına veya müdüre karşı sorumludurlar.

       Gelir uzmanları, şefler, gelir uzman yardımcıları ve memurlar, tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

       Diğer hizmet birimlerine ait işler bu işle görevlendirilen personel tarafından doğrudan vergi dairesi müdürüne bağlı olarak yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar