TÜRK TELEKOM PERSONELİ BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI GENEL YÖNETMELİĞİ

    Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25252

    Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunmak, sosyal yardımlarda bulunmak ve mali birikimlerini nemalandırarak tasarruflarının değerlendirilmesine yardımcı olmak, krediler açmak ve sair hizmetler sunmaktır.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun l inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    SANDIĞIN MERKEZİ

    Madde 3 - Sandığın merkezi Ankara'dadır.

    İKİNCİ BÖLÜM . ESAS HÜKÜMLER

    SANDIĞIN ÜYELERİ

    Madde 4 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/1.mad.)

    Sandığa, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak, bağlı ortaklık ve şirketler ile Sandık ve Sandığa ait iktisadi işletme, iştirak, bağlı ortaklık ve şirketlerinde çalışanlar üye olabilir. Üyelik, ilk aidatın ödendiği aydan başlar.

    ÇALIŞMA KONULARI

    Madde 5 - Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için;

    a) Üyelerinden topladığı aidatları ve fonları nemalandırır,

    b) İktisadi işletmeler açar, şirketler kurar, kurulmuş şirketlere katılır ve ayrılabilir, devir ve temlik eder, rehin veya ipotek eder,

    c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunur,

    d) Gayrimenkul mallar satar, emsal bedelden kiraya verir, menkul, bono ve tahvil alır ve satar,

    e) Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisselerini alır, satar, iştirak eder,

    f) İşbu maddede zikredilen hususlardan birini, birkaçını veya tamamını aynı anda ifa etmeye Yönetim Kurulu karar verir.

    SANDIĞIN GELİRLERİ

    Madde 6 - Sandığın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir:

    a) Üyelerden alınan aidatlar ve borçlanma tahsilatı,

    b) Üyelere verilen borç paraların faizleri,

    c) Para, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin kira, temettü ve sair gelirleri,

    d) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,

    e) Düzenlenecek piyango, toplantı ve sair gelirler,

    f) Bağışlar,

    g) Sandığın ortak olduğu veya üyesi olarak, kurduğu şirketlerden prim, temettü ve başka adlar altında sağlanacak diğer maddi ve nakdi menfaatler,

    h) (Değişik bent: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/2.mad.) Her türlü tahsilat bayiliği, sigorta acenteliği, turizm acenteliği, ilan ve reklam servisi, nakliyat, mal alım-satımı ve bunun gibi hizmetlerden elde edilecek gelirler,

    i) Sandıkça yüklenilecek mükellefiyetler karşılığı alınacak bedeller,

    j) Düzenlenecek mal ve hizmet kampanyalarının gelirleri,

    k) Diğer gelirler.

    SOSYAL YARDIMLAR VE HİZMETLER

    Madde 7 - Sandığın üyelerine yapacağı sosyal yardımlar ve hizmetler şunlardır:

    Yönetim Kurulu kararıyla;

    a) Afete maruz kalanlara resmi makamlarca belgelenmesi halinde Sandığın nakit mevcudunun binde beşine kadar ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

    b) Sandığa bağlı iktisadi işletmeler, iştirak ve bağlı ortaklıklar tarafından düzenlenen; kampanya, mal ve hizmet satışlarında kredi vermek,

    c) Evlenme, doğum ve çocuklarının öğrenim gibi giderlerini karşılamak amacıyla, düşük faizle kredi vermek veya gerekli diğer girişimlerde bulunmak.

    AİDAT

    Madde 8- (Değişik madde : 15/01/2004-25347 S.R.G. Yön.1.md.) Üyelik aidatının taban ve tavan miktarları ile diğer uygulama esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    ÜYELİĞİN SON BULMASI VE ÜYELİK DEVAMI

    Madde 9 - (Değişik madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/1.mad)

    Üyeliğin son bulması ve devamı aşağıdaki şekillerde olur:

    A - Üyeliğin son bulması;

    a) Üyelikten istifa etmek isteyenlerin yazılı müracaatının Sandığa ulaşmasından itibaren üyeliği sona erer.

    b) Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini bildirimde belirtilen sürede ödemeyen üyeler, Sandık aleyhine faaliyette bulundukları Sandık Yönetim ve Denetim Kurulunun inceleme raporu veya yargı kararı ile belgelenenler ve Sandığı zarara uğrattığı tespit edilenlerin Sandık üyelikleri Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer.

    B - Üyeliğin Devamı;

    a) Askere gidenler ile ücretsiz izne ayrılanlar yeniden göreve başlama tarihinden itibaren altı ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatları talep edilmeksizin üyelikleri devam eder. Ara verilen dönemlere ait aidatlarına kâr payı ödenmez. Fakat üyeliğe ait hakları devam eder.

    b) Başka kurum ve kuruluşlara nakledilecek olanlar veya kendi istekleri ile başka kurum ve kuruluşlara naklini isteyenler veya herhangi bir nedenle Türk Telekom'dan ayrılanların aralıksız sürekliliği bulunmak kaydı ile ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen aidatlarını düzenli ödemeleri hâlinde üyelikleri devam eder. Ancak bu ayrılanların Sandıktan da ayrılmak istemeleri hâlinde bütün hakları ödenir ve üyelikleri son bulur. Bu şekilde Sandıktan ayrılanlar Sandığa tekrar üye olamazlar.

    ÜYELİĞE YENİDEN GİRİŞ

    Madde 10 - Üyeliğe yeniden giriş aşağıda düzenlendiği şekildedir:

    a) (Değişik bend: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/2.mad) Kendi isteği ile üyelikten çıkanlar, yazılı başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (A) bendinin (b) alt bendine göre üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır.

    b) Sandığa yeniden üye olanlar, geçmişe yönelik hiçbir hak talep edemezler, ilk defa üye olanların statüsüne tabidir.

    SANDIK ADINA KESİLEN PARALAR

    Madde 11 - Sandık adına kesilen paralara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

    a) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Sandık üyelerinden Sandık adına kesilen paralar, emanet hesaplarında toplanarak, bağlı bulundukları muhasebe servisi aracılığı ile Sandık hesaplarına aktarılır.

    b) Üyenin Sandığın iktisadi işletmelerine ve iştiraklerine olan borçları aynı usulle Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından maaşından kesilerek bildirilecek hesaba aktarılır.

    c) Türk Telekomünikasyon A.Ş. dışında çalışan, askere giden veya ücretsiz izinde olan üyelerden Sandık adına kesilecek paralar kredi kartı veya bankalara verilecek otomatik ödeme talimatı ile tahsil olunur.

    AİDAT İADESİ VE FAİZ ÖDEMESİ

    Madde 12 - Aidatların iadesi ve faizi aşağıda düzenlendiği şekilde yapılır:

    a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde üyeliğin son bulması bölümünün (a) bendinde belirlenen nedenlerle beş yılı doldurmadan Sandık üyeliğinden kendi isteği ile ayrılanlara, Merkez Bankasından yazılı alınacak ilgili dönemlerdeki kamu bankalarınca vadesiz mevduata uygulanan faiz oranları üyelik aidatlarına uygulanarak yeniden hesaplanır ve faizi ile birlikte birikmiş aidatları geri ödenir.

    b) (Değişik bent: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/3.mad.) Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (b) alt bendinde belirtilen nedenlerle üyelikten çıkarılanlara faizsiz ve kâr paysız birikmiş aidatları iade edilir.

    ÜYE REZERVİNİN BELİRLENMESİ

    Madde 13 - Yıllık gelir-gider tablosunun hazırlanması ile kar belirlenir. Belirlenen kardan Yönetim Kurulu gerek duyarsa yedek akçe ayrılır. Buna göre Yönetim Kurulu yıllık bilanço, gelir-gider tabloları ve raporları her yıl 30 Mart tarihine kadar onaylar ve kara iştirak oranı kesinlik kazanır. Üyenin gayrimenkul ve menkul rezervlerine göre kara iştirak oranı dağıtılarak o yıla ait Sandık rezervi belirlenir.

    Üyenin kara iştirak oranının ve Sandık rezervinin belirlenmesinde;

    A) Menkul varlıklar üzerinden üye rezervinin belirlenmesi:

    a) Üyelerin yıl içinde Sandığa ödenmiş aidatları ile varsa önceki yıldan devreden Sandık rezervleri Sandıkta kaldığı süreler üzerinden hesaplanarak kara iştirak oranları belirlenir.

    b) Belirlenen kara iştirak oranı, yıl içinde yatan aidatları ve varsa önceki yıldan devreden Sandık rezerv toplamları üyenin Sandık rezervlerini oluşturur.

    c) Geç ödenen aidata, ödendiği günden itibaren kara iştirak oranından pay dağıtılır.

    d) Geç ödenen aidatlardan ayrıca gecikme faizi alınmaz,

    e) (Değişik alt bend: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/3.mad) Üyelerin, ücretsiz izin, askerlik veya sair sebeplerle Sandığa ödenmeyen aidatlarına kâra iştirak oranından pay dağıtılmaz,

    f) (Değişik altbent: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/4.mad.) Üyenin bu Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin (c) bendinde belirtilen düşük faizli kredi alması veya borcunun zamanında ödenmemesi durumunda Sandık rezervi alınan tutar kadar düşer. Bu durumda üyeye bakiye rezerv üzerinde kâra iştirak oranından pay dağıtılır.

    g) Tüm hesaplamalar gün üzerinden yapılır.

    B) Gayrimenkul varlıklar üzerinden üye rezervinin belirlenmesi:

    a) 30/09/2001 tarihinden sonra üye olanlar mevcut gayrimenkullerden pay alamazlar.

    b) 30/09/2001 tarihinde Tasfiye Kurulunca belirlenen gayrimenkul değerleri üye rezervlerine eklenmiştir.

    c) 30/09/2001 tarihinde fiilen üye olan ve 01/01/2003 tarihinden itibaren emeklilik ödeneğine hak kazananlar; mevcut gayrimenkullerin satışında, tespit edilen değerlerin üzerinde satış kazancı doğması halinde elde edilen kar payları rezervine ayrıca eklenir.

    d) (B) bendinin (c) alt bendindeki şartları haiz emekli ödeneğine hak kazanarak ayrılan üyeler veya varisleri müracaatları halinde haklarını alırlar.

    e) Genel Müdürlük Binası hariç; gayrimenkullerin gelir ve giderleri ayrı hesapta takip edilir. Satılan gayrimenkulün net satış bedelinden giderler düşüldükten sonra (B) bendinin (c) alt bendi hükmüne göre işleme tabi tutulur.

    Yedek Akçe:

    Tespit edilen karlardan üyelerin toplam birikimlerinin %20'sine kadar yedek akçe ayrılabilir. Geçmiş yıllarda ayrılan yedek akçeler Yönetim Kurulunca bilançonun aktifinde bulunan duran varlıkların durumuna göre o yıla ait kara aktarılır.

    Bilançosu kapatılmamış yıllara ait kar payları Bilançoların Yönetim Kurulunun onayından sonra ödenir.

    SANDIĞIN YAPACAĞI SOSYAL YARDIMLAR

    Madde 14 - Sandığın, üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına bir defada ve toptan olarak ölüm veya maluliyet yardımı yapılır.

    (Değişik fıkra: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/5.mad.) Üyenin kendisine veya kanunî mirasçılarına yapılacak yardımlara ek olarak aylık asgari ücretin 200'de biri oranında üyenin ferdi kaza sonucu ölüm veya maluliyeti ile eceliyle vefatı durumlarında tazminat ödenmesi için risk primi alınır. Risk primleri ve tazminat ödemeleri için Ferdi Risk Fonu kurulur.

    Ölüm ve maluliyet yardımları aynı anda ödenmez. Maluliyet yardımı ödenmiş bir kişiye, ayrıca ölüm yardımı da yapılmaz.

    Harp hali, nükleer rizikolar ile doğal afetler sonucu gerçekleşen ölüm ve malullük hallerinde ölüm ve maluliyet yardımı ödenmez.

    Yönetmelikte yer almayan esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanacak ek yönetmeliklerle tespit edilir ve yürütülerek ilk olağan genel kurulun onayına sunulur.

    ÖLÜM YARDIMI

    Madde 15 - (Değişik madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/4.mad;Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/6.mad.)

    Sandık üyesinin ölümü hâlinde kanunî mirasçılarına, eş ve çocuklarının ölümü hâlinde kendisine; 17 nci Maddedeki emekli ödeneğinden ayrı olarak ölüm tarihindeki asgari ücretin 10 katı ölüm yardımı yapılır.

    MALULİYET YARDIMI

    Madde 16 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/7.mad.)

    Maluliyet yardımı aşağıdaki şartlarda iki şekilde ödenir.

       a) Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı: Üyelerden, kaza, sakatlık veya tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle fikren veya bedenen çalışamayacak duruma gelerek vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler tam ve daimi malul sayılır. Tam ve daimi malul olanlar, kesin işlemli rapor tarihindeki asgari ücretin 10 katı tutarındaki tam ve daimi maluliyet yardımını net olarak alırlar. Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, bu Yönetmeliğin 17 nci Maddesindeki emeklilik yardımı da ödenir.

       b) Kısmi Maluliyet Yardımı: Kaza nedeniyle uzuv kaybına uğrayanlarla görev yapamayacak derecede hasta olup, ilgili kanunlar gereğince malul sayılarak görevlerine son verilenler, kesin işlemli raporlarındaki maluliyet yüzdesine ve rapor tarihindeki asgari ücretin 10 katına göre hesaplanacak maluliyet yardımına hak kazanır.

    EMEKLİLİK ÖDENEĞİ

    Madde 17 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/8.mad.)

    Emeklilik ödeneği aşağıda sayılanlara ödenir.

       a) Beş yıl Sandık üyeliği bulunanlara,

       b) İlgili Kanun hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlara,

       c) Kendi isteği olmaksızın veya yasal düzenlemeler nedeniyle Sandık üyeliği sona erenlere.

       Üyenin borçları ve borç faizleri hesaplanan ödenek tutarından düşülür.

    SANDIK ÜYELERİNİN FAYDALANACAĞI FONLAR

    Madde 18 - Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, halen Sandığa üye olanlar ile Sandık çalışanları İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmeliğinde belirlenecek olan miktarları Sandığa yatırdıkları takdirde, bir yıllık bir bekleme süresinden sonra emekli aylığına hak kazanır. İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmelikteki esaslara göre uygulanır.

    a) Sandık üyeleri ve Sandık çalışanları istekleri halinde Yaşam Destek Fonu Yönetmeliğindeki esaslara göre Sandığın Yaşam Destek Fonundan üye olarak yararlanabilir.

    b) Sandık üyeleri istekleri halinde Konut Edindirme Fonu Yönetmeliğindeki esaslara göre bu fona üye olur ve yararlanabilir.

    c) (Değişik bend: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/5.mad;Değişik bent: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/9.mad.) Sandık üyeleri ve Sandık üyeliğinden emeklilik ödeneği almaya hak kazananlar istekleri hâlinde Hisse Alım Fonu Yönetmeliğindeki esaslara göre bu fona üye olur ve yararlanabilir.

    d) Sandık üyeleri Ferdi Risk Fonu Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde Ferdi Risk Fonunun üyesidir.

    Yönetmelikte yer almayan esaslar Yönetim Kurulunca hazırlanacak Ek Yönetmeliklerle tespit edilir ve yürütülür.

    ZAMAN AŞIMI

    Madde 19 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/10.mad.)

    Sandık üyeliği sona erenlerin toplu alacaklarından, Sandığa veya Sandığa ait iktisadi işletmelere ve iştiraklere olan borçları düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

       Üyenin ayrılış tarihi, emeklilik tarihi veya vefat tarihinden itibaren üyenin kendisine veya kanunî mirasçılarına yazılı tebliğ edildikten sonra beş yıl içerisinde müracaat edilmeyerek alınmayan kâr payları da Sandığa gelir kaydedilir.

    SANDIĞIN ORGANLARI

    Madde 20 - Sandığın organları şunlardır:

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetim Kurulu,

    d) Genel Müdürlük.

    GENEL KURUL

    Madde 21 - (Değişik fıkra: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/11.mad.) Genel Kurul; Sandık üyeliği bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 100 üye delegesinden oluşur. Diğer üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

    Delege; Sandık üyelerini Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere üyeler tarafından üç yıl için seçilen Sandık üyeleridir. Delegelik, delege seçimi ve Genel Kurul ile ilgili diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir. Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer.

    GENEL KURUL TOPLANTISI

    Madde 22 - Genel Kurul, üç yılda bir en geç Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunca tespit edilecek bir günde ve yurtiçinde bir yerde toplanır. Toplantı tarihi yer ve gündemi 15 gün önceden Türkiye genelinde dağıtım yapan bir gazetede yayımlanır ve Genel Kurula katılacak delegeler davetiye usulü ile davet edilir. Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, delege tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Ancak bu sayı yine de delege tam sayısının 1/3'ünden az olamaz. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul toplantısı ilk toplantıdan en az 7 gün en çok 30 gün içersinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak toplantıya katılanların sayısı; Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin sayısından aşağı düşemez.

    OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

    Madde 23 - a) Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi,

    b) Delege tam sayısının 1/3' ü tarafından noter kanalıyla talep edilmesi,

    c) (Değişik bent: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/12.mad.) Denetim Kurulunun yazılı isteği,

    üzerine Yönetim Kurulu otuz gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Kararı alır ve ikinci otuz gün içinde toplantı yapılır. Olağanüstü toplantılarda Genel Kurul isteyenlerin belirlediği gündem dışında bir konu görüşülemez ve gündeme eklenemez.

    Kararlar Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile alınır. Olağanüstü Genel Kurul için (b) ve (c) bentlerindeki istek, doğrudan doğruya Yönetim Kurulu'na yapılır ve bu Kurul, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırmaktan kaçınamaz.

    GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 24 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/13.mad.)

    Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla malî durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak.

       b) Sandığın bilanço ve kâr-zarar hesaplarını, malî bilançosu ile kâra iştirak oranını onaylamak.

       c) Yönetim Kurulunun üç yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip, ibrası hakkında karar almak.

       d) Yönetim Kurulunca veya delegelerin 1/10'u tarafından verilen yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek toplam delege sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlamak.

       e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce önerilen hususları karara bağlamak.

       f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek.

       g) Yönetim Kurulunca verilen teklif ve istenen yetkileri karara bağlamak.

    İBRASIZLIK HALİ

    Madde 25 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/14.mad.)

    Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi hâlinde Genel Kurul yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu seçer. Bu Kurul, ibrasızlık konularını en geç üç ay içinde inceler veya inceleterek sonuçlandırır. Suç oluşturacak usulsüzlük veya yolsuzluk tespit ederse ilgili mercilere bildirir. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmaz ise, bu durum delegelere bildirilir.

    YÖNETİM KURULU

    Madde 26 - Yönetim Kurulu seçilmiş 8 asil ve 8 yedek üyeden teşekkül eder. Sandık Yönetim Kurulunda en az beş yıllık Sandık üyeliği aranır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimi yapılması halinde yeni seçilecek Yönetim Kurulunun görev süresi Olağan Genel Kurulda sona erer. Huzur hakkı aylık asgari ücretin iki katıdır. Yönetim Kurulu üyeleri bu göreve seçildiklerinde ve görevleri sona erdiğinde mal beyanında bulunurlar.

    YÖNETİM KURULU BAŞKANI

    Madde 27 - Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir de başkan vekili seçer. Diğer üyelerin her biri için Sandığın birimlerini ve iştiraklerini takip etme görevi verilebilir.

    YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

    Madde 28 - (Değişik madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/6.mad)

    Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılması, görevi başında bulunduğu halde, izinli, raporlu, görevli olma hâlleri dışında, en çok üst üste üç veya bir yılda toplam olarak beş toplantıya mazeretsiz gelmemesi hâlinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer ve yerine Yönetim Kurulunca yedeği çağrılır.

    Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyesi bulunduğu dönemde Sandık faaliyetlerinden dolayı hakkında cezaî dava açılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesinin üyeliği, dava sonuna kadar askıya alınır. Bu üye, askı süresince toplantılara iştirak edemez ve yerine ilk yedek üye getirilir. Dava sonucunda suçlu bulunanların Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ve Sandık üyeliği düşer. Suçlu bulunmadığı takdirde seçildiği dönem içinde üyeliği devam eder ve yerine atanan yedek üye Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeliğinden yedek üyeliğe döner. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ilk yedek üye, ayrılanın kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyeliğine getirilir.

    YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

    Madde 29 - Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Başkan tarafından Ankara veya Ankara dışında gerektiğinde daha fazla toplantıya çağrılabilir. Denetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamak şartıyla toplantıda bulunabilirler.

    YÖNETİM KURULU KARAR YETER SAYISI

    Madde 30 - (Değişik madde: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/15.mad.)

    Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı en az 6'dır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı 4'ten aşağı olamaz. Yazılı metin hâlindeki kararlar, görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu hâlde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

    TEMSİL YETKİSİ

    Madde 31 - Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığını, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın mazereti olduğu hallerde Başkan Vekili temsil eder ve toplantıları yönetir. Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge, vekaletname ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan üç kişi tarafından imzalanması gerekir. İmzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir sirkülerde belirtilir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 32 - (Değişik paragraf: 09/07/2008- 26931 S.R.G Yön/16.mad.) Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılanlarla birlikte Sandık Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

    a) Yönetmeliğin öngördüğü ve Genel Kurulunun görev ve yetkileri dışında kalan ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak, Sandık hesap ve işlemlerini inceleyerek gelir ve giderlerini takip etmek,

    b) Yıl içindeki yönetim harcamalarıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak harcamaları ve bunların kaynaklarını üç yıl olarak belirleyerek bir program halinde Genel Kurulun onayına sunmak,

    c) Sandığın ihtiyaçları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

    d) Sandık bünyesinde çalışacak personeli atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek,

    e) Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak senelik kadro, kar-zarar hesabını ve mali bilanço ile o yıla ait kara iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak,

    f) Son üç yıllık bilanço, kar-zarar hesapları ile yıllık çalışma programını ve denetçi raporlarını Genel Kurul üyelerine, Yönetmelikle belirlenen birimlere toplantı tarihinden en az on beş gün önce göndermek,

    g) Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere 4 üncü maddede sayılanlardan üç yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla yönetim harcamaları ve yardım harcamalarını ve bu harcamaların kaynaklarını, hazırlayacağı çalışma programını Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak,

    h) Her üç yılda bir Olağan Genel Kurullarda Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilançoları ve raporları tetkik ederek Genel Kurula sunmak,

    i) Yönetmeliklerde belirtilen usullere göre yardım edilecek kişileri tespit etmek ve miktarlarına karar vermek,

    j) İşletme veya sosyal tesis açmaya, işletmeye veya kapatmaya karar vermek,

    k) Sandık gelirlerini arttıracak her türlü teşebbüse karar vermek,

    l) Yönetmeliklere göre Sandıkça verilecek bütün nakdi ve ayni kredilerin miktarını, taksit sayısını, normal ve gecikme faiz oranlarını; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca günlük belirlenen borç verme faiz oranına göre, 3'er aylık dönemler halinde 0 ila 5 puan arası artırmaya, 0 ila 15 puan arası indirmeye ve Sandığın nakit durumuna göre, gerekirse kredileri belli bir süre durdurmaya, sözleşme, senet ve sair formları yeniden düzenlemeye, değiştirmeye veya yürürlükten kaldırmaya karar vermek,

    m) Bu Yönetmelik esaslarına göre belirlenen veya konusunda ihtiyaç duyulan ve Sandığın sosyal amacına uygun fonları, hazırlayacağı ek yönetmeliklerle kurmak, işletmek ve ilk Genel Kurulun onayına sunmak.

    DENETİM KURULU

    Madde 33 - Denetim Kurulu; dördü asıl, dördü yedek olmak üzere üç yıl için Genel Kurulca gizli oyla, Sandık üyeliği en az beş yıl olanlar arasından seçilir. Denetçiler aralarında bir Başkan seçer. Herhangi bir nedenle Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine ilk sırada bulunan yedek denetçi getirilir. Huzur hakkı aylık asgari ücretin bir buçuk katıdır.

    DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 34 - Denetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Sandığın ve iştiraklerin bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini, bu Yönetmelik ve diğer mevzuata göre inceleyip sonuçlarını her üç ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek, bu raporların özetini Genel Kurula sunmak,

    b) Denetim Kurulu incelemelerinde mevzuata aykırılık veya Sandığın zararını tespit ederse derhal Yönetim Kurulunu yazılı olarak uyarmak,

    c) İncelemelerinde suç oluşturacak işlem ve faaliyetleri tespit ederse, durumu derhal bir yazı ile gerekçeli olarak Sandık Yönetim Kuruluna bildirmek,

    d) Yönetim Kurulunun usulsüzlüğünü veya yolsuzluğunu tespit ederse durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,

    e) (Değişik bend: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/7.mad) Denetimleri sırasında Sandığın, telâfisi güç zarara uğratıldığını, veya yönetmelik ve ilgili kanunlara aykırı suç teşkil eden işlemlerin yapıldığını tespit ederse, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirerek otuz gün içinde Genel Kurul'un olağanüstü toplanmasını istemek. Yönetim Kurulu bu yazının verilmesinden itibaren bir hafta içerisinde harekete geçmediği taktirde, Genel Kurul'u re'sen olağanüstü toplantıya çağırmak.

    Denetim Kurulu Başkanın veya iki üyenin talebi ile her zaman toplanır.

    (Değişik fıkra: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/7.mad) Denetim Kurulu bir yıl içerisinde iki defa denetim raporu hazırlamaz veya üyelerden herhangi biri bir yılda, birden fazla denetim çalışmalarına katılamaz ise üyelikleri düşer, yerine yedek üyelerden çağrılır.

    BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

    Madde 35 - Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde Sandık hesapları bağımsız bir dış denetim kurumuna denetletilir.

    GENEL MÜDÜRLÜK

    Madde 36 - Sandığın maliye, iktisat, hukuk, işletme, bankacılık idarecilik ve muhasebe alanlarında beş yıl deneyimli ve lisans öğrenimi görmüş bir Genel Müdürü bulunur. Ayrıca aynı vasıfları taşıyan en çok iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

    Genel Müdür Sandık Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük hakları da Yönetim Kurulunca tespit edilir.

    Merkez ve taşra teşkilatı kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Bu görevlere atanacakların nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç yönetmelikle düzenlenir.

    GENEL MÜDÜR

    Madde 37- Sandık Genel Müdürü, Sandığı mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    SANDIK PERSONELİ

    Madde 38 - Sandık personeli, görevlerini Genel Müdür'ün gözetim ve denetimi altında, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere göre yürütmekle yükümlüdür.

    Sandık personelinde aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları, her türlü özlük hakları Yönetim Kurulunca düzenlenir.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 39 - Hukuk müşavirleri, Sandığın hukuki meselelerini çözmek, Sandığın işlem ve faaliyetlerinde hukuka uygun davranılması maksadıyla görüş ve mütalaalarda bulunmak ve Sandığın dava ve icralarını takip etmekle mükelleftir.

    YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

    Madde 40 - Sandığın işlerini, 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği; mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirmek, 3 ayda bir denetim raporu hazırlamak, gerektiğinde yazılı ve sözlü talep edilen konularda görüş bildirmek, danışmanlık hizmeti ve mali müşavirlik hizmeti vermek, Sandığın iktisadi işletmeleri, iştirak ve bağlı kuruluşları ile ilgili KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile SSK bildirimlerinin kontrollerini yapmak ve tasdik etmek üzere yeminli mali müşavir ile sözleşme yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    EK YÖNETMELİKLER

    Madde 41- Bu Genel Yönetmeliğe istinaden kurulan Yaşam Destek Fonu Yönetmeliği, Emekli Ödeneği ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, Kredi Verme Fonu Yönetmeliği, Sandık Seçim Yönetmeliği, İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmeliği ile gelişen şart ve üye talepleri doğrultusunda Yönetim Kurulunun lüzum gördüğü ek yönetmelikler, Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Genel Kurul onayına kadar yürütülür.

    Şu kadar ki;

    a) Biriktirme amaçlı kurulan fon mevcutları, Sandık mevcutlarından ayrı olarak işletilir. Fon mevcutları hiçbir suretle Sandığın finansman ihtiyacında kullanılamaz,

    b) Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur. Bilanço kar-zarar tablosu düzenlenir. Ancak, Sandık faaliyetleri ile birlikte Sandığın bilançosuna ek olarak ibra için Genel Kurula sunulur.

    c) Fonlardan, yönetim ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak aylık toplam gelirlerinden %1'i Sandığa kesilir.

    GİZLİLİĞE UYMA MECBURİYETİ

    Madde 42 - Sandığın Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Genel Kurul delegeleri ve Sandık personeli görevlerini yaparken, üyeler ve bunların ailelerinin özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri çok sıkı bir gizlilikle saklamak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyet görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    ÜYELERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 43 - Sandık üyeleri kişisel ve aile durumlarıyla ilgili olarak, Sandık yönetimi veya idaresi tarafından istenen bilgileri, Sandığın talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sandığa vermek ve durumlarında meydana gelecek değişiklikleri de yine bir ay içerisinde talep edilmeden Sandığa bildirmek mecburiyetindedirler.

    Evlenme, doğum, ölüm gibi üyenin veya ailesinin medeni hallerini ilgilendiren ve üye bilgilerinin değiştirilmesini gerektiren her türlü durum ile Sandık Yönetmeliğinde yazılı diğer hususların da, bir ay içinde Sandığa bildirilmesi mecburidir.

    Bilerek yalan veya yanlış beyanda bulunanlar bu hareketlerinin sonucunda hukuken sorumlu oldukları gibi, bu mükellefiyetlerini yerine getirmemekten dolayı uğradıkları haksızlık veya zararın telafisi için Sandığı sorumlu tutamazlar, zararlarını rücu edemezler.

    HESAP DÖNEMİ

    Madde 44 - a) Hesap dönemi; Sandığın hesap dönemi, takvim yılı olup, 1 Ocak'ta başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer,

    b) Son yıl; bilançosu kapatılmamış içinde bulunulan son yılı ifade eder.

    c) Üyelerle Sandık arasındaki mali işlemlerde tüm hesaplamalar gün üzerinden yapılır.

    ÜYE KESENEKLERİ VE SANDIK VARLIKLARI ÜZERİNDE HAK TALEP EDİLEMEYECEĞİ

    Madde 45 - Sandık üyelerinden alınan bütün kesenekler ile Sandıktaki diğer adı geçen fonlara kayıtlı üyelere ve hak sahiplerinden alınan paralar, yönetmelikte yazılı hak ve sosyal yardımlarının karşılığı ve Sandığın mallarını oluşturduğundan, bunlar üzerinde gerek üyeler, gerek diğer hak sahipleri ve gerekse üçüncü şahıslar, yönetmelikte yazılı hususlar dışında, hiçbir hak talep edemezler.

    Sandık tarafından sağlanan sosyal güvenlik yardımları, üyelere münhasırdır. Bunlar hiçbir şekilde başkalarına devir, temlik veya terhin edilemez. Edilse bile, bu tasarruflar Sandık yönünden hükümsüz sayılır.

    Bundan başka, iflas veya borçtan dolayı, şahsen takip edilmesi halinde dahi üye, alacaklılar lehine ek sosyal yardımlardan mahrum edilemez ve Sandığa karşı kovuşturmada bulunulamayacağı gibi, Sandık mallarına da baş vurulamaz.

    GERÇEK DIŞI BEYAN

    Madde 46 - Sandığın kredi ve sosyal yardımlarından faydalananlar tarafından yapılan beyanlarda, veya ibraz ettikleri belgelerde gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler ticari faizi ile birlikte geri alınır. Geri alınan tutar ve faizi, ödemenin yapıldığı hesaba gelir kaydedilir.

    MEVZUATIN KABULÜ

    Madde 47 - Sandığa üye olanlar ve Sandık tüzel kişiliği bünyesindeki fonlara katılanlar işbu Yönetmeliğin ve katıldıkları fonların yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerini kabul etmiş sayılır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

    Madde 48 - 15/01/2002 tarihli ve 24641 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu Yönetmeliğinin yürürlüğünden önce emekliye ayrılmış olan eski Sandık üyeleri, Yönetmelikle belirlenen süre içerisinde başvurdukları takdirde Yönetmeliğin 18 inci maddesinde gösterilen İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu hakkından yararlanabilir.

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/8.mad)

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/8.mad)

    Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/8.mad)

    Geçici Madde 5 - Sandığın gayrimenkulleri Genel Müdürlük binası hariç kapalı teklif açık pazarlık usulü ile Yönetim Kurulunca delegelerden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle ile toptan, parsellenerek, kat karşılığı veya Sandık tarafından konut üretilerek satışa sunulur. Satışa sunulana kadar geçecek sürede kiraya verilebilir ve kiracıdan çıkış garantisi alınır. Satış ve kiralamayı Yönetim Kurulu onaylar. Satışlar da Tasfiye Kurulunca tespit edilen değerden aşağı yapılmaz.

    Geçici Madde 6 - (Mülga madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/8.mad)

    Geçici Madde 7 - (Mülga madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/8.mad)

    Geçici Madde 8 - (Mülga madde: 13/07/2005-25874 S.R.G Yön/8.mad)

    YÜRÜRLÜK

    Madde 49 - Bu Yönetmelik, 09/08/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar