NÖBETÇİ MEMURLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 18/11/1966 - 6/7337

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 18/01/1966 - 711

    Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 20/12/1966 - 12482

    Madde 1 - Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında birer Nöbetçi Memurluğu kurulur.

    Madde 2 - Alarm haberlerinin yayınlanması; Genel Kurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca, Başbakanlığa (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) ve PTT Genel Müdürlüğüne bildirmek suretiyle olur.

    PTT aldığı alarm haberini, Bakanlıklar nöbetçi memurluklarına bildirir.

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de, aynı alarm haberini, teyit etmek ve ulaştırma emniyetini sağlamak için kurye ile Bakanlıklara bildirir.

    Madde 3 - Alarm haberleri; Bakanlar Kurulunun 30/01/1964 gün ve 6/2632 sayılı kararına uygun olarak, İçişleri Bakanlığınca il ve ilçelere, PTT vasıtalarından faydalanılmak suretiyle ulaştırılır.

    Ayrıca, kendi özel muhabere vasıta ve imkanları olan Bakanlıklarda, alarm haberlerini, bu vasıta ve imkanlar ile kendi taşra teşkilatına, doğrudan doğruya bildirirler.

    Genel alarm ayrıca Türkiye radyoları ile de ilan olunur.

    Madde 4 - Mahallin en büyük mülki amiri, aldığı alarm haberini bölgesindeki bütün Bakanlıklar teşkilatı ile önemli ve sefer görevi olan özel sektöre bildirmekten sorumludur.

    Madde 5 - 3 üncü madde gereğince, alarm haberlerini almış olan Bakanlıklar taşra teşkilatının amirleri, alarm haberlerinin alındığını, vakit geçirmeden, mahallin en büyük mülki amirine bildirmekten sorumludurlar.

    Madde 6 - Bakanlıkların, 3 üncü madde gereğince, kendi taşra teşkilatına alarm haberlerini ulaştırmaları, mahallin en büyük mülki amirinin, aldığı alarm haberini Bakanlıklar taşra teşkilatına ulaştırma sorumluluğunu kaldırmaz.

    Madde 7 - Alarm haberleri, ilgililerce kendi üst makamlarının doğrulaması beklenilmeksizin uygulanır.

    Madde 8 - Mahallin en büyük mülki ve askeri makamları aldıkları alarm haberlerini birbirlerine ulaştırırlar.

    Madde 9 - Alarm Haberini alan nöbetçi memuru, alarm haberini bildirenin adını, soyadını, görevini ve alarmın bildirildiği saati kaydederek "Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatı"ndaki hükümlere göre hareket eder.

    Madde 10 - Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında, nöbet tutacak personelin tesbit işlemi, kurum amiri ile savunma sekreterliklerince,11 inci maddedeki nitelikler gözönünde bulundurulmak suretiyle müştereken yapılır.

    Madde 11 - Nöbet tutacak olan personelde aşağıdaki nitelikler aranır.

    a. Asgari orta okul mezunu olmak,(Yeteri kadar orta okul mezunu bulunmadığı takdirde ilk okul mezunu olabilir.)

    b. Görevin gerektirdiği bilgi, görgü ve çabuk kavrama sahibi olmak,

    c. İtimada şayan olmak,

    d. Sağlam karakterli olmak,

    e. En az iki yıl hizmeti bulunmak,

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin esasları dahilinde, Bakanlıklar ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında Nöbetçi Memurluğun Özel Talimatları hazırlanır. Özel talimatlar ilgililerle işbirliği yapılmak suretiyle Savunma Sekreterliklerince yapılır.

    Özel talimatta, alarm haberini alan nöbetçi memurunun, nasıl hareket edeceğine dair hususlar hassaten belirtilir.

    Bu Yönetmeliğin ve Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatlarının uygulanmalarını Savunma Sekreterlikleri sağlarlar.

    Bakanlık Savunma Sekreterlikleri, nöbetçi memur odaları telefon numaralarını ve aylık nöbet çizelgelerini, PTT Genel Müdürlüğüne ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bildirirler.

    Madde 13 - Nöbetçi memurluğu görevini yapacak subay, astsubay, memur ve hizmetlilerle diğer personele, bu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmez.

    Nöbet tutanlar, nöbetin bitiminde bir iş günü izinli sayılırlar. Nöbet konusu ile ilgili özel kanunlardaki haklar saklıdır.

    Madde 14 - Nöbetçi memurlarının, görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için, lüzumlu oda, yatak takımı ve telefon gibi ihtiyaçlar mensup oldukları teşkilatça sağlanır.

    Madde 15 - 1281 ve onu tadil eden 6577 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri dışında görev almış bulunan subay ve astsubaylar; bulundukları teşkilatta nöbetçi memuru olarak görev aldıkları takdirde,211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

    Madde 16 - Bir binada, Bakanlığın veya teşkilatın birkaç dairesinde birden fazla nöbetçi memurluğu bulunduğu takdirde, en kıdemli olanı, kıdemli nöbetçi memuru olur. Kıdemli nöbetçi memurluğu cetvelleri, Bakanlık, Genel Müdürlük veya İl Savunma Sekreterliklerince düzenlenir ve bütün nöbet odalarına asılır. Nöbet yerleri krokilerle belirtilir.

    Kıdemli nöbetçi memuru, bina dahilindeki diğer nöbetçi memurlarının faaliyetlerini, kontrol eder, aksaklıkları nöbet defterine kaydeder ve ilgililere bildirir.

    Madde 17 - Nöbetçi memurları, birinci öncelik alarm haberlerinin ulaştırılmasında olmak üzere, aşağıdaki görevleri de yaparlar:

    a. Dairede güvenlik tedbirlerini, (Yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) ve bununla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını, kontrol eder.

    b. Muhabere vasıtalarında (Telli ve telsiz) vukubulacak arızaları derhal ilgililere bildirir ve giderilmesini takip eder.

    c. Mesai saatleri dışında gelecek önemli ve ivedilik derecesini haiz haber ve yazıları alır ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar.

    d. Dairede, mesai saatleri bitiminde sepetlere atılmış bütün müsvedde evrakı bir yerde toplatarak yaktırır.

    Madde 18 - Nöbetçi memurları zaruri sebepler dışında nöbet odasını terk edemezler.

    Nöbette bulunan memur, ani hastalanma veya herhangi bir zaruri mazeretin zuhuru halinde, nöbet hizmetini yetkili amirinin müsaadesi ile kendinden sonra gelen personele devredebilir.

    Nöbeti atlanan memur, mazeretin ortadan kalkışını takip eden ilk nöbete girer.

    Madde 19 - Nöbetlerin bayram ve tatil günlerinde aynı kişilere gelmemesine bilhassa dikkat edilir.

    Madde 20 - Nöbetçi memur odasında nöbet devir teslim defteri bulundurulur.

    Nöbet devir teslimi saat 9.00 - 9.30 arasında yapılır. (Mesai saatlerinde değişiklik yapılması halinde, mesainin başlangıç saati esastır.) Nöbeti teslim edecek olanla, nöbeti teslim alacak olanın nöbet odasında bir araya gelmeleri suretiyle yapılır. Devir ve teslim nöbet defterine yazılır. Nöbet defteri teslim alan tarafından yetkili mercie imza ettirilir.

    Nöbetçi memurluğu odasında, ayrıca kendilerine, alarm haberinin duyurulacağı kişilerin ev adres ve telefon numaralarını gösterir bir çizelge bulundurulur.

    Madde 21 - Nöbet, her gün saat 9.00 dan ertesi günü saat 9.00'a kadar olmak üzere 24 saat devam eder. (Mesai saatlerinde değişiklik yapılması halinde, mesainin başlangıç saati esastır.)

    Madde 22 - 711 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde göre olağanüstü hal tatbikatlarında 24 saat mesai yapılması gerektiği takdirde bu faaliyet sekizer saatlik üç posta halinde yürütülür.

    Bu tatbikatlara iştirak eden personele herhangi bir ücret verilmez.

    Madde 23 - Nöbetini tutmayan veya kusurlu tutan personel ile görev aldığı halde tatbikata katılmıyan personel hakkında, fiilin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatı hakkında uygulanmaz.

    Madde 25 - Bu Yönetmelik 18/01/1966 tarihli ve 711 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 27 - Bu Yönetmeliği, Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar