SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 01/10/1966 - 6/7104

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 28/05/1927 - 1062

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : l7/10/1966 - 12428

    Madde 1 - Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin, Türkiye'de bulunan taşınmaz ve taşınır - zati ve ev eşyası hariç malları ile bütün hak ve menfaatlerine 28/05/1927 gün ve 1062 sayılı Kanun hükümleri gereğince Hazinece elkonulmuştur.

    Madde 2 - Tapu idareleri bu gibi taşınmaz malların ilce itibariyle birer cetvelini çıkararak, üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna verir.

    Madde 3 - Özel idareler, tapuda kayıtlı olsun veya olmasın vergi tahrir ve yoklamalarında Suriye uyruklu kimseler adına kayıtlı bütün taşınmaz malların bir cetvelini çıkararak üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna verir.

    Madde 4 - Mal daireleri, özel idareden gönderilen cetvel ile tapu dairelerinden gönderilen cetveli karşılaştırarak tapuda kayıtlı olmadığı anlaşılan taşınmaz mallara elkoyar.

    Madde 5 - Gümrük idareleri ile pasavan vermeye yetkili merciler Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından kendilerine tevdi edilen beyannamelerin taşınır ve taşınmaz mallarla hak ve alacaklara ilişkin kısımlarının birer örneğini üç ay içinde mahallin en büyük malmemuruna bildirirler.

    Madde 6 - Her köyün ihtiyar heyeti ile her kasaba ve şehrin mahalle muhtarları kendi bölgelerinde Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait malların bir cetvelini bir ay içerisinde mahallin en büyük malmemuruna vermeye mecburdur. Köy ve mahallelerde Suriye uyruklularına ait taşınmaz mallar olmasa dahi, bulunmadığının maldairelerine bildirilmesi gerekir.

    Madde 7 - Türk Parasını Koruma Mevzuatına göre, bloke edilmiş paralar ve varsa sair menkul kıymetler Hazine adına özel bir hesapta toplanarak, bu muamelenin yapıldığı ilgili bankalar tarafından derhal mahallin en büyük mal memuruna bildirilir.

    Madde 8 - Türkiye'de bulunan bütün milli ve yabancı bankaların şubeleri, bloke paralar dışında, Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından kendilerine her ne nam ile olursa olsun yatırılmış paraların ve menkul kıymetlerin miktarını en çok bir ay içinde mahallin en büyük mal memuruna bildirmeğe ve bu paraları Hazine adına özel bir hesapta muhafazaya mecburdurlar.

    Kiralanmış olan kasalar için de aynı işlem yapılır.

    Madde 9 - Bütün mahkemeler Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler tarafından Türk vatandaşları aleyhine açılan veya Türk vatandaşları tarafından Suriye uyruklu kimseler aleyhine açılmış bulunan, taşınır ve taşınmaz mallar, hak ve menfaatlerle ilgili her çeşit davaların bir listesini çıkararak mahallin en büyük mal memuruna bildirir. Bu bildiriden sonra Hazine usul hükümlerine göre müdahil olarak bu davalara katılır.

    Madde 10 - Belediyeler, trafik şubeleri, teknik ziraat müdürlükleri, ziraat odaları ve benzeri teşekküller, Suriye uyruklu Özel ve Tüzel kişiler adına kayıtlı her çeşit kara ve deniz taşıma araçları ile tarım alanında kullanılan her çeşit makinelerin ve makinesiz benzeri araçların bir listesini bir ay içinde tanzim ederek mahallin en büyük mal memuruna vermeğe mecburdur.

    Madde 11 - Maliye Bakanlığı Milli Emlak servisleri Hazinece el konulan Suriye uyruklu kimselere ait mallar için (Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerden Hazinece el konulan mallar) adıyla yardımcı bir defter tutar.

    Her il, ilçeler itibariyle tutulmuş olan yardımcı deftere intikal eden taşınır ve taşınmaz mallarla her çeşit hak ve menfaatleri, her ayın ilk haftası içinde Maliye Bakanlığına-Milli Emlak Genel Müdürlüğü-bildirir.

    Madde 12 - Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup ta kiraya verilmiş olan taşınmaz malların kiracılarından kira bedellerini peşin olarak ödememiş olanlarla, ödedikleri kiranın vadeleri bitmiş olanlar, müteakip kira bedellerini o yerin mal dairesine yatırmaya mecburdurlar.

    Madde 13 - Türkiye'de taşınır ve taşınmaz malları ve her çeşit hak ve menfaatleri bulunan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler Resmi Gazete'de yapılacak bir ilan ile mal beyanına davet edilirler. Bu ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bir makbuz Karşılığında, mahallin en buyük mülkiye amirine bir beyanname verdikleri ve bu beyannamede yazılı mal, hak ve menfaatlere Hazinece el konulduğu anlaşıldığı takdirde, kendilerine bu malların alındığını bildiren bir belge verilir.

    Bu belgeyi mallara el konduktan sonra mal dairesi hazırlar ve belge mahallin en büyük mal memuru tarafından imzalanır.

    Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler Türkiye'de ikamet etmemekte ve umumi vekilleri de bulunmamakta ise, bu müracaatların Türk elçiliğine veya konsolosluklarına da yapabilirler.

    Türk elçiliğine veya konsolosluklarına verilen beyannameler Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ve bekletilmeksizin derhal Maliye Bakanlığına- Milli Emlak Genel Müdürlüğü - gönderilir.

    Madde 14 - 3658 sayılı kanun gereğince, hiyar hakkını Suriye Hükümeti lehine kullanmış olan Suriye uyruklu özel tüzel kişilerin her türlü, hak ve menfaatleri hakkında da yukarıki maddelerde yazılı hükümler uygulanır.

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri gereğince el konulacak mal, hak ve menfaatlerin idare, tahsis, tasfiyesi ve Suriye'nin aldığı tedbirler dolayısiyle zarar gören Türk vatandaşlarının tesbiti ve bu zararlarının nasıl karşılanacağı ilgili Bakanlıklarca müştereken ayrıca tesbit olunur.

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar