TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983 - 83/6153

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 04/04/1983 - 18008

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 134. maddesine ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak, Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerini, bunların yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    KAPSAM

    Madde 2 - (Değişik fıkra: 18/06/2004 - 2004/7485 S.Yön./1. md.) *1* Bu Yönetmelik,Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet memurları hariç olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkında uygulanır.

    657 Sayılı Kanunun 233. maddesi hükmü saklıdır.

    DİSİPLİN VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI

    Madde 3 - Disiplin ve soruşturma işlerinde Kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığında Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında birer Disiplin Kurulu kurulur.

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU

       

    Madde 4 - (Değişik madde: 07/01/2007 - 2006/11456 S.Yön./1. md.) *1*

    Yüksek Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ve kıdemli üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.

       1) Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı.

       2) Genelkurmay Personel Başkanı.

       3) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Personel Başkanları.

       4) Millî Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı.

       5) Millî Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı.

       6) Millî Savunma Bakanlığı Başhukuk Müşaviri.

       7) Genelkurmay Adli Müşaviri.

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulunun görevi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurlarına, amirlerin Devlet Memurluğundan çıkarma cezası vermek istemeleri halinde isteği inceleyip, karara bağlamaktır.

    Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

    Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.

    Karar Devlet Personel Dairesine bildirilir.

    DİSİPLİN KURULLARININ KURULUŞU

    Madde 6 - Disiplin Kurulları Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında kurulur.

    1) Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu Müsteşar Yardımcısı (Personel ve İdari Hizmetler Başkanı) Başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.

    a - Personel Daire Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Şube Müdürü

    b - Personel Daire Başkanlığı Sivil Memurlar Şube Müdürü

    c - Askeralma Daire Başkan Yardımcısı (Harita Genel Müdürlüğü Personeli konu olduğunda, Harita Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı)

    2) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu, Genelkurmay Merkez Daire Başkanı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerinde atandırılmış üyelerden oluşur.

    a - Merkez Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü.

    b - Merkez Daire Başkanlığı Sivil Memurlar Şube Müdürü.

    c - Personel Daire Başkanlığı Disiplin Moral Şube Müdürü.

    d - Hukuk İşleri Müdür ve Yardımcısı.

    3) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Disiplin Kurulları, bu Komutanlıkların Personel Daire Başkanlarının Başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.

    a - Plan ve Yönetim Şube Müdürü

    b - Sivil Memurlar Şube Müdürü

    c - Disiplin Moral Şube Müdürü

    d - Hukuk İşleri Müdürü.

    DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ

    Madde 7 - Kurullar kendi kuruluş ve kadrolarındaki sivil memurlar hakkında:

    1) Kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar vermek,

    2) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevlidir.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere 15 gün içinde disiplin kuruluna tevdi edilir.

    Disiplin Kurulları soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir. Kurul kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirce ceza verilir.

    Uyarma ve kınama cezalarına itirazı inceleyecek üst disiplin amiri bulunmayan hallerde itiraz Disiplin Kurulunca yine itiraz dilekçesinin intikalinden itibaren 30 gün içerisinde incelenip, karara bağlanır.

    Madde 8 - Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

    Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

    DİSİPLİN AMİRİ

    Madde 9 - Milli Savunma Bakanı, Bakanlık Karargahı ve Bağlı Kurumlarla,

    Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıklarındaki ve Bağlı Kurum ve Kuruluşlardaki bütün memurların disiplin amiridir.

    Atama yetkisi ile birlikte bu görevde devredilir.

    Karargah ve Kurumlarda en az Şube Müdürü veya eşidi seviyedeki amir, disiplin amiridir.

    (Değişik fıkra: 21/10/1987 - 87/12265 K.) Müstakil birimlerde amirlik görevini asaleten veya vekaleten yürüten subaylar disiplin amiridir.

    Disiplin amirlerinin sicil amirleri durumunda bulunanlar üst disiplin amirleridir.

    DİSİPLİN AMİRLERİNİN YETKİLERİ

    Madde 10 - Disiplin amirleri, hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile Kanunların, Tüzüklerin ve Yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurtiçinde veya dışında yerine getirmiyenlere, uygulamasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası vermeye,

    Özel Kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,

    Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye,

    Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler.

    DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI

    Madde 11 - Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve Özel Kanunlarla verilen yetkileri hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.

    Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

    1) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

    2) Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,

    3) Uyarma ve kınama cezalarına yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadırlar.

    DİSİPLİN AMİRİ OLMAYAN ÜSTLER

    Madde 12 - Disiplin amiri olarak tesbit edilmeyen üstler, memurların disipline aykırı davranışları hakkında sıralı sicil üstleri veya disiplin amirleri yoluyla başvuruda bulunurlar. Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı yaptırıp, sonucuna göre hareket ederler.

    DİSİPLİN CEZALARI

    Madde 13 - Devlet Memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1) UYARMA: Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır

    a - Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b - Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

    c - Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

    d - Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak,

    e - Devlet Memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f - Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    g - Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h - Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    2) KINAMA; Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a - Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    b - Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

    c - Görev sırasında amire hal ve hareketi ele saygısız davranmak,

    d - Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    e - Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f - Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

    g - İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    h - İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

    i - Görev mahallinde genel ahlak ve edepdışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    j - Verilen emirlere itiraz etmek,

    k - Borçlarını kasten ödemiyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

    l - Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

    3) AYLIKTAN KESME: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a - Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    b - Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    c - Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağmak için kullanmak,

    d - Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    e - Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    f - Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    g - İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

    h - Toplu müracaat veya şikayet etmek,

    i - Hizmet içinde Devlet Memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak,

    j - Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak,

    4) KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

    a - Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    b - Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

    c - Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    d - Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    e - Görev yeri sınırları içinde her hangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla kullanmak veya kullandırmak,

    f - Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

    g - Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

    h - Ticaret yapmak veya Devlet Memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    i - Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    j- Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    k - Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    l - Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    m - Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

    n - Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    o - Her hangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    5) DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA : Bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

    Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a - İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b - Yasaklanmış her türlü yayımı veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların her hangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c - Siyasi partiye girmek,

    d - Özürsüz olarak kesintisiz 10 gün veya bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    e - Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    f - Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

    g - Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    h - Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

    ı - Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    j - Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    k - 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

    DİSİPLİN CEZALARININ TEKERRÜRÜ HALİNDE CEZA VERMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

    Madde 14 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    13 üncü madde de sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının

    'ü - ½'si kesilir ve tekerrüründe görevine son verilir.

    Memur hakkında disiplin kovuşturması yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmek.

    DİSİPLİN CEZALARININ BİR SÜRE SİCİLDEN SİLİNMESİ

    Madde 15 - Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların sicil dosyalarından silinmesini isteyebilir.

    Memurun yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Madde 16 - Kurullarda raportörlük görevi Hukuk Müşaviri veya Hukuk İşleri Müdür veya Yardımcısı tarafından yürütülür. Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması raportör tarafından yürütülür.

    Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.

    SORUŞTURMA İŞLEMİ

    Madde 17 - Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırmayı gerektiren fiil ve halleri bulunan memurlar hakkında, memurun görevli olduğu birlik komutanlıkları veya kurum amirliklerince gerekli soruşturma yapılarak, düzenlenen soruşturma dosyası, ilgili Kuvvet Personel Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

    SORUŞTURMA DOSYASINDA BULUNACAK EVRAK

    Madde 18 - Soruşturma dosyasında aşağıdaki belgeler bulunur:

    1) Olay raporu (Bu raporda hakkında disiplinsizlik cezası verilmesi istenen memurun kimliği, disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halin mahiyeti, olayın yeri, zamanı, cereyan tarzı varsa tanıkların adları belirtilir.)

    2) Memurun savunması (Memurun alınan ifadesi veya sonradan yaptığı yazılı savunmasıdır.) Memur verilen süre içinde savunmasını yapmamışsa bu husus savunma yerine kaim olmak üzere dosyada belirtilir.

    3) Varsa tanıkların ifadesi.

    4) Memurun görevli olduğu birlik komutanı veya kurum amirinin kanaat raporu.

    5) Memurun şimdiye kadar işlediği disiplin suçları ve verilen cezaların özeti (Özete tarihleri belirtilerek işlediği disiplin suçunun mahiyeti, verilen ceza ve cezayı veren makam, olay tarihi sırasına göre yazılır.)

    SORUŞTURMA DOSYASINA YAPILACAK İŞLEM

    Madde 19 - Personel Başkanlıklarına gelen soruşturma dosyaları incelenir. Noksanları varsa tamamlattırılır. Dosya atamaya yetkili amire arz edilir. Amir inceleme sonunda kişinin uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından biri ile cezalandırılmasına karar verirse, verilen ceza ilgiliye tebliğ ve yerine getirilmek üzere birlik veya kurumuna bildirilir,

    Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil veya haller kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiriyorsa soruşturma dosyası yetkili disiplin kurulunun, Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiriyorsa, soruşturma dosyası Yüksek Disiplin Kurulunun raportörüne gönderilir.

    Kurullar, konuyu görüşüp karar verince, kararla birlikte dosya gereği yapılmak üzere ilgili olduğu Personel Başkanlığına gönderilir.

    TOPLANTI YETER SAYISI

    Madde 20 - Kurullar salt çoğunlukla toplanır.

    Kurulların Başkan ve Üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri katılır.

    Kurulların Başkanlarının 22. maddedeki sebeplerle toplantılara katılmamaları halinde Başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tesbitinde gözönünde bulundurulmaz.

    KURULLARDA GÖREVLENDİRİLMEYECEK OLANLAR

    Madde 21 - Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar,657 sayılı Kanunun değişik 133. maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi disiplin kurullarında görevlendirilemezler.

    KURUL TOPLANTILARINA KATILAMAYACAK OLANLAR

    Madde 22 - Kurulların başkan ve üyeleri, kendilerine; eşlerine, ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

    KURULLARIN GÖRÜŞME USULÜ:

    Madde 23 - Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınmaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.

    Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tesbit edilir.

    KARARIN YAZILMASI

    Madde 24 - Kararlar karar tarihini izleyen 7 gün içinde gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır.

    KARARIN TEBLİĞİ

    Madde 25 - Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin yüksek disiplin kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 26 - Bu yönetmelikte sayılan fiil ve halleri işliyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:

    1) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

    2) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    CEZALARIN UYGULAMASI

    Madde 27 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    SAVUNMA HAKKI

    Madde 28 - Devlet Memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    İTİRAZ

    Madde 29 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

    Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurabilir.

    İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM

    Madde 30 - Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

    Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

    İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurulamaz.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

    Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL

    Madde 31 - Sözleşmeli ve geçici personelin disiplin cezaları hakkında da sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, çeşitli nedenlerle henüz karara bağlanmamış disiplin soruşturmasına ilişkin dosyalar, bu yönetmeliğe göre gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere gönderilir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 32 - 14/05/1976 tarihli ve 7/11913 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ve Değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 33 - Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 34 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar