RESMİ GAZETE’NİN SURETİ NEŞİR VE MUAMELATININ TARZI İCRASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi - No: 22/06/1927 - 5235

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 23/05/1928 - 1322

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 29/06/1927 - 620

    Madde 1 - (Değişik madde: 09/05/1970 - 7/639 K.)

    Resmi Gazete, 2739, 3466 ve 09/04/1963 tarihli ve 221 sayılı kanunlarda yazılı ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, Pazar günleri de dahil olmak üzere her gün Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yayımlanır.

    (Ek fıkra: 05/06/2009 - 2009/15012 S.Yön./1. mad.) A ncak hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir.

    Madde 2 - Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şurayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanlar Resmi Ceride ile neşrolunur.

    Madde 3 - İkinci madde mucibince Resmi Ceridede neşredilmesi muktazi evrak, ait oldukları Vekaletlerin evrak müdiriyetleri ve Büyük Millet Meclisi Matbaasında tabolunan zabıtnameler de tevzi olunmak üzere - Resme Ceride addedince - Büyük Millet Meclisi Katibi Umumiliği tarafından doğrudan doğruya Başvekalet Müdevvenat Müdiriyetine gönderilir.

    Madde 4 - (Değişik madde: 22/02/1960 - 4/12740 K.)

    Resmi Gazete'ye dercolunacak resmi ilanların her satırından 100 ve şahıslarla hususi müesseselere ait olup resmi makamlar tarafından gönderilen ilanların her satırından 200 kuruş ücret alınır.

    Madde 5 - Resmi ceride; resmi dairelere bedelsiz olarak verilir.

    Madde 6 - (Değişik madde: 28/04/1962 - 6/412 K.)

    Resmi Gazete, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Dergilerinin abonesi yıllık olup, bedeli peşin alınır. Resmi Gazetenin ve Tutanak Dergilerinin beherinin abone ücreti Türkiye dahilinde yıllığı 45 lira, yabancı memleketler için yıllığı 90 liradır.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin bir toplantı yılına ait Tutanak Dergileri bir yıllık sayılır.Bu dergilere abone kayıt olunmak için Resmi Gazete'ye abone olunmak lazımdır.

    Resmi Gazete ile birlikte ayrıca bir Meclise ait Tutanak Dergisine abone olunduğu gibi her üç Tutanak Dergisine de abone olunabilir.Adreslerini değiştirenlerden, adres değiştirme muamelesi için 300 kuruş ücret alınır.

    Resmi Gazete'nin günlük nüshası 15, günü geçmiş nüshaları 50 kuruştur.

    Madde 7 - Gerek abone bedellerinden gerek ilanlardan mütehassıl mebaliğ bir hafta zarfında Maliye Vekaleti veznesine yatırılır.

    Madde 8 - İkinci madde mucibince Resmi Cerideye dercedilmek üzere gönderilmesi muktazi evrakı göndermiyerek Resmi Cerideden intizamını ihlal eden Vekaletler evrak müdürleri veya memurları hakkında Memurin Kanununun 29 uncu maddesi ahkamı tatbik olunur.

    Madde 9 - Tahriri ve idari muamelat için Başvekalet Müdevvenat Müdiriyetine müracaat olunur.

    Madde 10 - 14 Mayıs 1341 tarihli talimatname ahkamı mülgadır.

    Madde 11 - Bu talimatname, neşri tarihinden muteberdir.

    Mevzuat Kanunlar