EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 06/08/1992 - 92/3393

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 04/06/1937 - 3201

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 11/09/1992 - 21342

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - (Değişik madde: 01/10/2008 - 2008/14232 S.Yön./1. mad.)

    Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

    KAPSAM

    Madde 2 - (Değişik madde: 01/10/2008 - 2008/14232 S.Yön./2. mad.)

    Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık, İçişleri Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük, Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    c) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md.) Hizmet Bölgesi, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi, *1*

    d) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md.) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve (Ek-2)'de gösterilen il ve ilçeler grubunu,

    e) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md.) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,

    f) ( Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./1. md. ) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,

    g) TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro), Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin, gruplandırılmış personel, malzeme ve kadrolarının tesbitine dair esasları,

    h) Birim, Teftiş Kurulu (Ek ibare: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/2.mad) , Özel Güvenlik Denetleme ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarını, Trafik Araştırma Merkezini , taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını, *2*

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : TEMEL İLKELER

    BÖLGE TESPİTİNE AİT ESASLAR

    Madde 4 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./2. md.)

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

    (Değişik fıkra: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/2 .mad) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve hizmet süreleri gösterilmiştir.

    BÖLGELERDE HİZMET ZORUNLULUĞU

    Madde 5 - Personelin, atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

    STANDART KADRONUN AŞILMAMASI

    Madde 6 - Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda, bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (TMK)'ya göre tespit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.

    PERSONELİN ATANAMIYACAĞI YERLER

    Madde 7 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./3. md.)

    Personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bent: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/1.mad.) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.

    b) (Mülga bent: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/1.mad.)

    c) (Değişik bent: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/1.mad.) Resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin nüfus sayılarında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.

    d) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az 5 yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı İl Valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.

    e) (Ek bent: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/1.mad.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları hakkında (a) ve (c) bentleri uygulanmaz.

    GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KURULUŞU İLE EĞİTİM KURUMLARINA ATAMA

    Madde 8 - (Mülga madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./15. md.)

    PERSONELİN HİZMET VE ÖZEL DURUMLARININ GÖZETİLMESİ

    Madde 9 - Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar bir kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.

    (Değişik fıkra: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./4. md.;Mülga fıkra: 01/10/2008 - 2008/14232 S.Yön./3. mad.)

    PERSONELİN RÜTBE VE KIDEMİNİN DİKKATE ALINMASI

    Madde 10 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

    ADAY MEMURLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

    Madde 11 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./5. md.)

    Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

    ÖNCELİK SIRASI

    Madde 12 - Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.

    a) Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,

    b) İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,

    c) Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,

    d) (Değişik bent: 01/10/2008 - 2008/14232 S.Yön./4. mad.) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler.

    İLK ATAMA

    Madde 13- (Değişik madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/3. mad)

    Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.

    Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.

    Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

    MESLEĞE YENİDEN ALINMADA SÜRE VE ATAMA ŞARTI

    Madde 14 - İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.

    Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.

    BÖLGELERARASI YER DEĞİŞTİRME

    Madde 15 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

    ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNDE YETKİLİ MAKAMLAR

    Madde 16 - 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

    a) Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,

    b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

    c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile,

    yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BAŞVURMA USULÜ VE ATAMA ZAMANI

    ATAMA İSTEK FORMLARININ GÖNDERİLMESİ

    Madde 17 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./7. md.)

    Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

    Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.

    ATAMA İŞLEMLERİNİN ZAMANI VE BİLDİRME

    Madde 18- (Değişik madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/4. mad)

    Atamalar, emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler dışında her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.

    İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir.

    ZAMANDIŞI ATAMA

    Madde 19 - Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın ve atama istek formu istenmeksizin her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.

    a) Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,

    b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,

    c) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,

    d) (Mülga bent: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/2.mad.)

    e) Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,

    f) Eşinin veya çocuğunun ölmesi,

    g) Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,

    h) Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,

    ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,

    k) Mevzuat değişikliği.

    l) (Ek bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./9. md.) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,

    m) (Ek bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./9. md.) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.

    ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME EMRİNİN TEBLİĞİ

    Madde 20 - Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : HİZMET BÖLGELERİ VE SÜRELERİ

    HİZMET BÖLGELERİ

    Madde 21 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./10. md.)

    Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. (Mülga cümle: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/5. mad)

    Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il/ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır. *1*

    MESLEĞE GİRİŞ VE İLK ATAMA

    Madde 22 - (Mülga madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./15. md.)

    BÖLGELER VE HİZMET SÜRELERİ

    Madde 23 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./11. md.)

    Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;

    a) Birinci bölgenin;

       A- Alt bölgesine girenler   10 yıl,

       B- Alt bölgesine girenler    8 yıl,

       C- Alt bölgesine girenler    7 yıl,

       D- Alt bölgesine girenler    6 yıl,

       E- Alt bölgesine girenler    5 yıl,

       F- Alt bölgesine girenler    4 yıl,

       G- Alt bölgesine girenler    3 yıl,

    b) (Değişik bent: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/3.mad.) İkinci bölgenin;

    A- Alt bölgesine girenler   6 yıl,

    B- Alt bölgesine girenler   5 yıl,

    C- Alt bölgesine girenler   4 yıl,

    D- Alt bölgesine girenler   3 yıl,

    E- Alt bölgesine girenler   2 yıldır.

    Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.

    (Ek fıkra: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/3.mad.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.

    Personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. (Ek cümle: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/6. mad) İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin en az iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.

    Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.

    (Ek fıkra: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/3.mad.) Zorunlu ikinci bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği alt bölgenin hizmet süresi esas alınır.

    (Ek fıkra: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/3.mad.) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun karan doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları talep etmeleri hâlinde zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

    İKİNCİ BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN SIRALANMASI

    Madde 24 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./12. md.)

    İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

    (Değişik fıkra: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/7. mad) İkinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.

    Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. (Ek cümle: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/4.mad.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.

    İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin * müracaatları halinde, en az üç yıl * birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır.

    BAYAN MEMURLARIN ZORUNLU BÖLGE HİZMETLERİ

    Madde 25 - Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

    EKSİK İKİNCİ BÖLGE HİZMETİNİN TAMAMLATILMASI

    Madde 26 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./13. md.)

    Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.

    İKİNCİ BÖLGEDE GÖREVE GEÇ BAŞLAYANLAR

    Madde 27 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./14. md.)

    İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

    1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

    YER DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE HİZMET SÜRELERİNİN FARKLI YERLERDE GEÇİRİLMESİ

    Madde 28- (Değişik madde: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/5.mad.)

    Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin üçte ikisi veya daha fazlası ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.

    Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmak şartıyla; son atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son atanılan yerin hizmet süresine tâbi olunur.

    ALTINCI BÖLÜM : ERTELEMELER

    HİZMET İHTİYACI SEBEBİYLE ERTELEME

    Madde 29 - (Değişik madde: 08/04/2001 - 24367 S. R.G. Yön./12. md.)

    Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.

    (Değişik fıkra: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/8. mad) İkinci bölge görev sırası gelen personelden, yerinde kalması veya atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan fazla olamaz.

    (Değişik fıkra: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/8. mad) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.

    SAĞLIK SEBEPLERİYLE ERTELEME

    Madde 30 - (Değişik madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./13. md.)

    Personel, kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık durumları itibarıyla tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan sağlık raporları geçerli sayılmaz.

    Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek sureti ile bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.

    Tam teşekkülü Devlet Hastanesinden veya üniversite hastanelerinden, özel üniversite hastaneleri hariç, alınan sağlık kurulu raporları alındığı tarihten itibaren 2 yıl için geçerlidir.

    Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine veya üniversite hastanesine sevk edilir ve bu hastaneden de alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi veya çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.

    Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitim veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.

    ÖNCEKİ YILDA YAPILAN YER DEĞİŞTİRME NEDENİYLE ERTELEME

    Madde 31 - Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.

    İSTEK ÜZERİNE ERTELEME

    Madde 32 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

    İŞLEME KONULMAYACAK ERTELEME TEKLİFLERİ

    Madde 33 - Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMELER

    YETKİLİ AMİRLERİN TEKLİFİ ÜZERİNE YER DEĞİŞTİRME

    Madde 34- (Değişik madde: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/6.mad.)

    Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.

    Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.

    Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA TUTUKLANANLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

    Madde 35 - (Değişik fıkra: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./16. md.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.

    Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamca re'sen değiştirilebilir.

    PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUANI YETERSİZ OLANLARIN YER DEĞİŞTİRMELERİ

    Madde 36- (Değişik madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/9. mad)

    Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.

    SAĞLIK SEBEPLERİYLE YER DEĞİŞTİRME

    Madde 37 - (Değişik fıkra: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./14. md.) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

    Başka sağlık müesseselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.

    Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.

    EŞ DURUMU BAKIMINDAN YER DEĞİŞTİRME

    Madde 38 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./17. md.)

    Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

    Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

    Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

    GENEL İDARE HİZMET SINIFINA ATANMA

    Madde 39 - Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30,37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

    a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

    b) (Değişik bend: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./18. md.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

    ÇOCUKLARIN ÖĞRENİM DURUMLARI SEBEBİYLE YER DEĞİŞTİRME

    Madde 40 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./19. md.)

    Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, DAİRE BAŞKANLARI VE İL EMNİYET MÜDÜRLERİNİN ATAMA YER DEĞİŞTİRMELERİ

    Madde 41 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

    BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILACAK SÜRELER

    Madde 42 - Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

    BÖLGEDEKİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK SÜRELER

    Madde 43 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./20. md.)

    Aşağıda belirtilen hallere ait süreler personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

    a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,

    b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,

    c) İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreler,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

    e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,

    YAŞ HADDİNE YAKLAŞMA SEBEBİYLE ERTELEME VEYA YER DEĞİŞTİRME

    Madde 44 - (Değişik madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./21. md.)

    Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

    Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

    a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

    b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

    c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

    şartı aranır.

    Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

    a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,

    b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

    c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,

    d) İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması,

    şarttır.

    YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLME

    Madde 45 - (Mülga madde: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./22. md.)

    GEÇERLİ OLMAYAN BELGELERE DAYALI İŞLEMLER

    Madde 46 - Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.

    DİĞER HİZMET SINIFLARINDA GÖREVLİ PERSONELİN ATAMALARI

    Madde 47 - Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.

    Ek Madde 1- (Değişik madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/10. mad)

    Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

    Kursu başarı ile bitirenler, resmi rakamlara göre merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.

    Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

    Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.

    İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

    İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./16. md.)

    Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 08/04/2001 - 2001/2161 Karar S. Yön./17. md.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.

    Geçici Madde 3- (Ek madde: 14/06/2010-2010/591 S.B.K Yön/9.mad.)

    23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler, belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır.

    Geçici Madde 4- (Ek madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/13. mad)

    Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil numarası küçük olan personel esas alınır.

    Ek Madde 1- (Değişik madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/10. mad)

    Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.

    Kursu başarı ile bitirenler, resmi rakamlara göre merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.

    Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

    Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.

    İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

    İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.

    KADROSUZLUK SEBEBİYLE ATAMA

    Ek Madde 2 - (Ek: 14/6/2010- 2010/591 K.)

    Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde, öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl performans değerlendirme puanı ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama döneminde başka bir il veya birime atamaları yapılır. *1*

    Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır.

    HİZMET SÜRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

    Ek Madde 3- (Ek madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/12. mad)

    Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.

    HİZMET BÖLGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

    Ek Madde 4- (Ek madde: 19/03/2012 - 2012/2962 B.K. Yön/12. mad)

    Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmet bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar.

    Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 48 - 17/05/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/08/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri ile geçici maddesi 01/01/2001, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.

    Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Mevzuat Kanunlar