MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 14/09/1991 - 91/2268

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/10/1991 - 21016

    ***03/05/2011 tarih ve 27923 Sayılı R.G. de yayımlanan 10/02/2011 tarih ve 2011/1437 sayılı Bakanlar Kurulu yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca yapılan değişiklikler Yönetmelik yayımını izleyen mali yılın başında yürürlüğe girecektir.***

    I. BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır.

    II.BÖLÜM : GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR

    Madde 3 - 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.

    Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

    III. BÖLÜM : GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ

    Madde 4 - Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.

    Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.

    (Değişik fıkra: 06/12/1993 - 93/5103 K.;Değişik fıkra: 28/02/2008 - 2008/13349 S.Yön./1. md.) Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında sivil olarak görev yapanlara giyecek yardımı bedeli ve aynı sınıfta resmi kıyafet taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine dikiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilerek nakden ödenir.

    (Ek fıkra: 28/02/2008 - 2008/13349 S.Yön./1. md.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeline ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı yapılır. Nakdi olarak verilecek giyecek yardımı bedeli ile ayni olarak verilecek giyim eşyasının tespitinde, bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen kullanım süreleri ve fiyatlar esas alınır. Ayni olarak verilecek giyim eşyasının cinsi, rengi ve biçimi ise Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.

    Verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir.

    Madde 5 - Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;

    a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

    b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

    c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,

    verilir.

    Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

    Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.

    Madde 6 - Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.

    Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.

    Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir.

    Madde 7 - Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

    Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

    Madde 8 - Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere bu Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.

    IV. BÖLÜM : GİYECEK YARDIMININ VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

    Madde 9- (Değişik madde: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./1. md.)

    Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Giyecek yardımı harcama yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılır.

    Madde 10 - Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra örneği ekli "Giyim Eşyası Teslim Tutanağı"nda gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir.

    Teslim tutanağı, personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası, kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 6 ncı madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.

    Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.

    Madde 11 - Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar.

    Geçici Madde 1- (Ek madde: 07/05/2010-2010/508 S.B.K Yön/2.mad.)

    Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları dikkate alınmaz.

    Madde 12 - a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

    b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

    Madde 13 - a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir.

    b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır.

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlarda Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel uzmanları kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde, her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

    Tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanır.

    Madde 15 - 31/10/1972 tarihli ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ile diğer Yönetmelik ve Kararnamelerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçecek bir yıl içerisinde doğabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 07/05/2010-2010/508 S.B.K Yön/2.mad.)

    Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları hakkında dikkate alınmaz.

    Ek Madde 1- (Ek madde: 07/05/2010-2010/508 S.B.K Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (16), (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (3) numaralı sırası hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uy arınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.'

    Madde 16 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 01/01/1992 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    I SAYILI CETVEL

    KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

    Verilecek Giyim Eşyasının

    Sıra Kullanma

    No. ve Kadro Unvanı   Cinsi      Miktarı   Süresi   Niteliği

    1 Ambar Memuru   İş önlüğü      1 Adet   1 Yıl   Keten kumaştan

    (Açıkta çalışan)      Yağmurluk

             (Muşamba)   1 Adet   2 Yıl

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    2 Ambar Memuru   İş Önlüğü      2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    (Soğuk hava deposu,   Kazak      1 Adet   2 Yıl   Yün

    buzhane, buz fb., kom-   Lastik çizme   1 Çift   2 Yıl

    bina vb.)         Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    3 Ayniyat memuru   İş önlüğü   1 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    (Açıkta çalışan)      Yağmurluk

             (Muşamba)   1 Adet   2 Yıl

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    4 Rasat Kontrol      Yağmurluk

             Muşamba   1 Adet   2 Yıl   Bunlardan biri

    Memuru-Rasatçı      Meşin ceket    1 Adet   3 Yıl   verilir.

             Lastik çizme   1 Çift   2 Yıl   Bunlardan biri

             veya bot            verilir.

    5 Şoför         Takım elbise   1 Takım   1 Yıl   Yünlü kumaştan

             veya tayyör

             Tulum      1 Adet   1 Yıl      Keten Kumaştan

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Yağmurluk-

             Muşamba   1 Adet   2 Yıl

             Atkı veya

             kaşkol      1 Adet   3 Yıl   Bunlardan biri

                         verilir.

             Eldiven      1 Çift   1 Yıl   Yün

    6 İcra Memuru      Yağmurluk-

             Muşamba   1 Adet   2 Yıl

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    7 Ambar Memuru

    (Kapalı yerde çalışan),   İş Önlüğü   1 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    Ayniyat Memuru (Kapalı

    yerde çalışan),

    Daktilograf, Bilgisayar

    İşletmeni, Veri

    Hazırlama ve Kontrol

    İşletmeni, Haberleşme

    Memuru, Kütüphaneci,

    Arşivci, Evrak Memuru

    Santral Memuru, Usta

    Öğretici, Gişe Memuru,

    Zabıt Katibi (Mahkeme),

    Programcı Çözümleyici,

    Programcı Yardımcısı

    Çözümleyici Yardımcısı.

    8 Matbaacı, Ciltci   İş Önlüğü      1 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

             Tulum      1 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    9 Hemşire      Hemşire Forması   2 Adet   1 Yıl   Terlen Kumaştan

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Kep      2 Adet   1 Yıl   Patiskadan

             Çorap      2 Adet   1 Yıl   Naylondan

    10 Ebe         Ebe Forması   2 Adet   1 Yıl   Terlen Kumaştan

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Kep      2 Adet   1 Yıl   Patiskadan

             Çorap      2 Adet   1 Yıl   Naylondan

             Önlük      1 Adet   1 Yıl   Plastik, deri vb

    11 Hemşire, Ebe      Hemşire veya    2 Adet   1 Yıl   Terlen Kumaştan

    (Gezici)         Ebe Forması

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Kep      2 Adet   1 Yıl   Patiskadan

             Çorap      2 Adet   1 Yıl   Naylondan

             Manto      1 Adet   3 Yıl   Yünlü Kumaştan

             Önlük      1 Adet   1 Yıl

             Yağmurluk-

             Muşamba   1 Adet   2 Yıl

    12 Sağlık Memuru      İş Gömleği   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    (Gezici)         Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Palto veya Manto   1 Adet   3 Yıl   Yünlü Kumaştan

             İş Önlüğü   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

             Yağmurluk-mu-

             şamba      1 Adet   2 Yıl

    13 Veteriner-Hayvan

    Sağlık Memuru      İş Gömleği   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    Veteriner Sağlık

    Teknisyeni

    (Laboratuvarda      Laboratuvar

    çalışan)         Kıyafeti      2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    14 Veteriner-Hayvan

    Sağlık Memuru      İş Gömleği   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    Veteriner Sağlık      Lastik Çizme   1 Çift   2 Yıl   Bunlardan biri

    Teknisyeni (Hay-      veya Bot         verilir

    vanlarla direkt

    temas eden)

             Yağmurluk-muşamba   1 Adet   2 Yıl

    15 Uzman Tabip,      İş Önlüğü   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    Tabip (Fiilen

    Tabiplik Yapanlar

    ile Akademik Unvanlılar),

    Eczacı, Sağlık Memuru

    16 Müftü, Vaiz,      Cüppe      1 Adet   2 Yıl

    İmam Hatip      Sarık      1 Adet   2 Yıl

    17 Avukat, Hakim,   Cüppe      1 Adet   2 Yıl

    Savcı

    18 Bekçi (Üniformalı)

    a) Açık yerde çalışan    Takım Elbise    1 Takım   1 Yıl   Yünlü Kumaştan

             veya Tayyör

             Palto veya

             Manto      1 Adet   3 Yıl

             Yağmurluk-

             muşamba   1 Adet   2 Yıl

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Bot veya Fotin   1 Çift   1 Yıl   Bunlardan biri

                         verilir.

             Şapka      1 Adet   2 Yıl

             Eldiven      1 Çift   1 Yıl

             Gömlek      4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık,

                         2 Kışlık

                         verilir

             Kravat      1 Adet   1 Yıl

    b) Kapalı Yerde      Takım Elbise   1 Takım   1 Yıl   Yünlü Kumaştan

    Çalışan         veya Tayyör

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Gömlek      4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık,

                         2 Kışlık

                         verilir.

             Kravat      1 Adet   1 Yıl

             Şapka      1 Adet   2 Yıl

    19 (Değişik sıra: 29/9/2009 - 2009/15480 S.B.K.Yön/1.mad) Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b.)

    a) Açık Yerde Çalışan   Takım Elbise veya   1 Takım   2 Yıl   Yünlü Kumaştan

          Tayyör veya Pantolon ve Mont

          Ayakkabı veya Bot   2 Çift   1 Yıl   

          Gömlek   4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

          Kravat   1 Adet   1 Yıl   

          Şapka veya Kep   1 Adet   2 Yıl   

          Palto veya Manto   1 Adet   3 Yıl   Bunlardan biri verilir.

          veya Pardesü veya Kaban         

          Yağmurluk (Muşamba)   1 Adet   2 Yıl   

    b) Kapalı Yerde Çalışan   Takım Elbise veya Tayyör   1 Takım   2 Yıl   Yünlü Kumaştan

          veya Pantolon ve Mont         

          Ayakkabı veya Bot   1 Çift   1 Yıl   

          Gömlek   4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

          Kravat   1 Adet   1 Yıl   

          Şapka veya Kep   1 Adet   2 Yıl"   

    20     (Değişik sıra: 09/03/2012 - 2012/2818 S.Yön./1. md.)

    İnfaz ve Koruma Memuru   Pantolon   3 adet   1 yıl   (Kumaştan 1 adet yazlık, 2 adet kışlık)               

             Tişört   4 adet   1 yıl   (2 adet yazlık, 2 adet kışlık)

             Bot   2 adet   1 yıl   (1 adet yazlık, 1 adet kışlık)

             Mont   1 adet   2 yıl

             Pardesü-Gocuk   1 adet   3 yıl

             Kep   1 adet   1 yıl

             Yağmurluk   1 adet   3 yıl

             Palaska   1 adet   2 yıl

    II SAYILI CETVEL

    SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

    Verilecek Giyim Eşyasının

    Sıra                     Kullanma

    No.   Sınıfı   Cinsi         Miktarı   Süresi   Niteliği

    TEKNİK HİZMETLER SINIFI

    1 Atölye, Fabrika,   İş Önlüğü veya   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    Telekomünikasyon   Tulum Lastik

    Tesisinde Fiilen      Çizme veya

    Çalışanlar      Bot       1 Çift   2 Yıl    Bunlardan

                         biri verilir.

             Ayakkabı    1 Çift   1 Yıl

    2 Açıkta Çalışanlar   İş önlüğü veya   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    (Arazi, Şantiye,      Tulum

    Maden İşletmesi      Yağmurluk (Muşam-   1 Adet   2 Yıl

    ve Radyoling      ba) Lastik Çizme   1 Çift   2 Yıl   Bunlardan biri

    İstasyonlarında      veya Bot         verilir.

    Çalışanlar)

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    3 Laboratuvarda      İş Önlüğü   2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    Fiilen Çalışanlar      Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    Verilecek Giyim Eşyasının

    SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

    1 Ameliyathanede   Ameliyathane

    Görevli Sağlık      Kıyafeti      2 Adet   1 Yıl

    Personeli

    2 Bu Hizmet Sını-

    fında Bulunan

    Diğer Personel      İş Önlüğü      2 Adet   1 Yıl   Keten Kumaştan

    3 - 112 Acil Sağlık   Kep         1 Adet   1 Yıl   Pamuklu/Polyester

    Hizmetleri Personeli

    (İlk ve Acil Yardım   Montgomer      1 Adet   2 Yıl   1. Sınıf Sentetik

    Sağlık Hizmetleri Şube                  Kumaş

    Müdürlüğü, İlk ve Acil   Yağmurluk      1 Adet   2 Yıl   Naylon (Kalın)

    Yardım Komuta

    Kontrol Merkezi ve İlk

    ve Acil Yardım

    İstasyonlarında

    kadrolu olarak

    fiilen çalışan Tabip,   Kışlık Pantolon      1 Adet   1 Yıl   1. Sınıf Sentetik

    Tıbbi Teknolog,                     Kumaş

    Sağlık Memuru,      Yazlık Pantolon      1 Adet   1 Yıl   Pamuklu/Polyester

    Teknisyen, Hemşire ve

    Şoför)         Kazak         1 Adet   2 Yıl   Yün/Polyester

             Uzun Kollu Gömlek   1 Adet   1 Yıl   Pamuklu/Polyester

             Kısa Kollu Gömlek   1 Adet   1 Yıl   Pamuklu/Polyester

             Yelek         1 Adet   2 Yıl   Pamuklu/Polyester

             Bot         1 Çift   2 Yıl

    EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

    1. (Değişik 24/01/2005 - 2005/8411 S.Y./1. mad)

    1 Resmi Kıyafet Taşıyanlar Pantolon veya etek 3 adet 1 yıl Kumaştan 1 adet yazlık, 2 adet kışlık

    Gömlek 4 adet 1 yıl 2 yazlık, 2 kışlık

    Ayakkabı 1 çift 1 yıl

    Bot    1 çift 1 yıl

    Mont    1 adet 2 yıl

    Kazak 1 adet 1 yıl

    Eldiven    1 adet 5 yıl

    Kravat    2 adet 1 yıl

    Parka    1 adet 3 yıl

    Kep veya bere    1 adet 1 yıl

    Yağmurluk    1 adet 5 yıl

    Bel kemeri    1 adet 3 yıl

    Teçhizat takımı 1 adet 10 yıl (Mülga ibare: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./3. md.)

    2 Sivil Olarak

    Görev Yapanlar      Takım Elbise veya

             Tayyör      1 Takım   2 Yıl   Yünlü Kumaştan

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Palto veya Manto

             veya Pardesü   1 Adet   3 Yıl   Bunlardan

                         biri verilir.

             Gömlek veya

             Bluz      4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık,

                         2 Kışlık

                         verilir.

    MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

    Bu Hizmet Sınıfında   Takım Elbise   1 Takım   2 Yıl   Yünlü Kumaştan

    Çalışan Personel      veya Tayyör

             Gömlek

             veya Bluz   4 Adet   1 Yıl   2 Yazlık,

                         2 Kışlık

                         verilir.

             Kravat      1 Adet   1 Yıl

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

             Palto veya Manto

             veya Pardesü   1 Adet   3 Yıl   Bunlardan

                         biri verilir.

    YARDIMCI HİZMETLER SINIFI (Değişik kısım: 06/12/1993 - 93/5103 K.)

    1 Emniyet Genel      Takım Elbise   1 takım   1 yıl   Yünlü kumaştan

    Müdürlüğü Kadrolarında

    Çalışan Çarşı      Ayakkabı   1 çift   1 yıl

    Ve Mahalle Bekçileri   Bot      1 çift   1 yıl

             Gocuk      1 adet   3 yıl

             Pantolon   1 adet   1 yıl   Yazlık

             Şapka      1 adet   1 yıl

             Kravat      2 adet   1 yıl

             Gömlek      4 adet   1 yıl   2 yazlık

                         2 kışlık

    2 Bu Hizmet Sınıfında   Takım Elbise   1 Takım   1 Yıl   Yünlü Kumaştan

    Çalışan Diğer Personel   veya Tayyör

             Ayakkabı   1 Çift   1 Yıl

    DİP NOT :

    A) 1 - (Değişik bent: 21/08/1996 - 96/8518 K.; Değişik bend: 24/01/2005 - 2005/8411 S.Y./2. mad) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki bando, boru ve trompet takımı gösteri birliği mensuplarına normal giyim eşyası dışında 3 yılda bir kışlık ve yazlık tören üniforması verilir.

    Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir kumaştan takım elbise, şapka ve palto veya pardesü verilir.

    2 - (Değişik bent: 06/12/1993 - 93/5103 K.) Resmi kıyafet taşıyan personele (Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç) *1* ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise veya pantolon ve mont *2* verilir.

    3- (Değişik: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./2. md.) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, (Ek ibare: 09/03/2012 - 2012/2818 S.Yön./2. md.) koruma hizmetlerinde çalışan personel ,bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

    Bu hizmet birimlerinde görev yapan personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenen esaslara göre hak sahiplerine verilir.

    Bu hizmet birimlerine ait giyim eşyalarından; yurtdışında görevlendirilen personel ile öğrenci, eğitici ve kursiyer personele verilmesi gerekenler Emniyet Genel Müdürünün onayı ile belirlenir.

    4- (Değişik: 10/02/2011 - 2011/1437 S.Yön./2. md.) Hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline yazlık gömleğe ilave olarak yılda 2 adet tişört, kep veya bereye ilave olarak yılda 1 adet örgü başlık verilir.

    Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapanlara 5 yılda bir reflektif uygulama yeleği ve sivil olarak görev yapanlara 5 yılda bir operasyon yeleği verilir.

    5 - Karayollarında kar temizleme işinde çalıştırılanlara, bir takım eldiven, lastik çizme veya bot ve gocuk verilir.

    6 - Şoförlere verilen tulum, aracın bakımı ve tamiri sırasında kullanılmak üzere kamu araçlarında hazır bulundurulur.

    7 - İtfaiye işinde fiilen çalışan personele I sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk (muşamba), iş ayakkabısı veya lastik çizme ve eldiven verilir.

    8 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar ile büro personeli hariç olmak üzere; maden işletmelerinde çalışanlara tulum, bot veya lastik çizme, eldiven; çimento fabrikaları ile kömür tevziinde çalışanlara tulum, yağmurluk (muşamba), bot veya lastik çizme, eldiven; tekel tuzlaları, yaprak tütün atölye ve evleri ile fabrikalarında çalışanlara tulum ve eldiven ayrıca verilir.

    9 - Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir.

    10 - Dip Not A/8'de belirtilenlerle II sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya meşin ceket verilebilir.

    11 - (Ek bent: 21/08/1996 - 96/8518 K.) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde çalışan personele görevlerinin özelliği itibariyle verilecek giyecek eşyasının kimlere verileceği, cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi, bu Yönetmelikte belirlenmiş hususlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile tespit edilir.

    12 - (Ek bend: 25/08/2003 - 2003/6104 S.Yön./2. md.) İlk ve Acil Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Komuta Merkezi ve İstasyonlarda görevli personele özel olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.

    (Ek paragraf: 25/08/2003 - 2003/6104 S.Yön./2. md.) Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyeceklerin nasıl değerlendirileceği Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

    Yukarıda belirtilen giyim eşyaları için bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilen adet ve süreler esas alınır.

    B) Bu Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında belirtilen (Arazide çalışanlar) ibaresi, yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade eder.

    GİYİM EŞYASI TESLİM TUTANAĞI

    VERİLEN GİYİM EŞYASININ

    Cinsi      Miktarı   Kullanma Süresi   Verildiği Tarih

    Yukarıda cins, miktar ve süresi ile nitelikleri yazılı giyim eşyasını tamamen teslim aldım.

                      TESLİM EDEN      TESLİM ALAN

    ADI SOYADI      :

    GÖREVİ         :

    KURUM SİCİL NO   :

    İMZASI         :

    Mevzuat Kanunlar