2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 5439

    Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1- Katma bütçeli idarelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 13.714.755.940.430.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2- Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 13.850.786.775.200.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

    DENGE

    Madde 3- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 136.030.834.770.000.- lira gelir fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 4- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 109.949.246.180.000.- liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 5- 2004 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 121.275.880.550.000.- liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 6- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 647.889.319.590.000.- liralık ödenek iptal edilmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cetveller 31/12/2005 Tarih 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'nin basılı nüshasında yer almaktadır.

    Mevzuat Kanunlar