GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun No : 5254

    Kabul Tarihi : 04/11/2004

    Resmi Gazete Tarihi: 11/11/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25640

    Madde 1 - 27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde geçen "onbeş yıl" ve 13 üncü maddesinde geçen "15 yıl" ibareleri, "18 yıl" olarak değiştirilmiş; 2 nci maddesinin (a) bendinde geçen "Siirt ve Şanlıurfa" ibaresi ise "Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun, 6.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar