TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KA

    Kanun No : 4955

    Kabul Tarihi : 24/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 30/07/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25184

    Madde 1 - 03/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 2 - 2002 yılı ürünü ekici tütünlerinden, bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde yazılı sözleşme yapılmaksızın üretilip, açık artırma merkezlerinde alıcısı çıkmadığı için açık artırma yöntemiyle satılma imkanı da bulunamayan tütünler, bir defaya mahsus olmak üzere ve Kurul tarafından belirlenip tebliğ edilmiş açık artırma başlangıç fiyatlarının % 50'sinden aşağı olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe satın alınabilir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar