KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE SİGORTA MURAKABE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4896

    Kabul Tarihi: 17/06/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25148

    Madde 1 - 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının" ibaresinden sonra gelmek üzere "mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 2 - 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Teminat, sigortalıların alacaklarına karşılık teşkil eder ve sigorta şirketlerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi hali ile" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar