HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4863

    Kabul Tarihi : 28/05/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25127

    Madde 1 - 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    İlk defa atanmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınavda başarılı olanlardan; Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre adalet komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar arasından yapılır. Atama işlemleri, adalet komisyonlarının teklifi ve Bakanlık onayı ile tamamlanır.

    Madde 2 - 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    Geçici Madde 12 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce atama işlemleri başlamış olup da işlemleri henüz tamamlanmamış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar