HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN

    Kanun No: 4781

    Kabul Tarihi: 02/01/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 08/01/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 24987

    Madde 1 - 06/06/1985 tarihli ve 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    "Madde 10 - Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla ilgili olarak, yazılı sınava alınırlar.

    Yazılı sınava dair hususlar yönetmelikte düzenlenir."

    Madde 2 - 3221 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    "Madde 11 - Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ile atanmaları, Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır."

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar