MENAFİİ UMUMİYEYE MÜTEALLİK İMTİYAZAT HAKKINDAKİ 10 HAZİRAN 1326 TARİHLİ KANUNA BAZI MADDELER TEZYİLİNE VE BU KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İLGASINA DAİR KANUN (OSMANLI KANUNU)

    Kanun Numarası: 2025

    Kabul Tarihi : 25/06/1932

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1932

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2139

    Madde 1 - Muvazenei Umumiyeye ve mülhak bütçelere dahil ve mukavelenin akdi tarihinde mevcut veya atiyen ihdas edilecek olan herhangi bir vergi veya resim muhafiyetini tazammum ve atiyen bütçelerden tediyatı istilzam ederek verilmesine Hükümetçe lüzum görülen imtiyaz mukaveleleri Büyük Millet Meclisisnin tasdikine arz olunur.

    Madde 2 - (Değişik madde: 10/06/1933 - 2888/1 md.)

    Birinci maddede zikrolunan imtiyaz mukavelelerinde umumi muvazene veya mülhak bütçelere dahil hiçbir vergi ve resim, Devlet daireleri tarafından deruhde edilemez.

    Madde 3 - Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 10 Haziran 1326 tarihli kanunun 3'üncü ve 6'ıncı maddeleri mülgadır.

    Madde 4 - Bu Kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.

    Madde 5 - Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar