10 SAFER 1329 TARİHLİ TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİNE MÜZEYYEL KANUN (OSMANLI KANUNU)

    Kabul Tarihi: 02/071330

    Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 22 /07/1330

    Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı:1897

    Madde 1 - Hükümet ve belediyeler namına doğrudan doğruya veya müteahhitler vasıtasiyle vücuda getirilecek turuk ve maabir ve sair umuru nafia inşaatı için işletilecek mekşuf taş ve kum ve emsali levazım ocaklariyle arazii emiriyei haliyede yeniden küşat edilecek ocaklardan çıkarılacak mevat rüsumdan muaf olup meccanen ruhsatname verilecektir.

    Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.

    Madde 3 - İşbu kanunun icrayı ahkamına Maliye ve Ticaret ve Ziraat Nazırları memurdur.

    Mevzuat Kanunlar