YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

    Kanun Numarası: 351

    Kabul Tarihi: 16/08/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/08/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10887

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KURUMUN ADI VE MERKEZİ

    Madde 1 - Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu" kurulmuştur.

    (Değişik fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./2.mad.) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile kullanabilir.

    KURUMUN AMACI

    Madde 2 - Kurumun amacı; (Ek ibare: 25/11/2010-6082 S.K./3.mad.) yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE YÖNETİM

    KURUMUN ORGANLARI

    Madde 3 - Kurumun organları şunlardır:

    a) Genel Kurul

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Genel Müdürlük.

    GENEL KURUL VE GÖREVLERİ

    Madde 4 - (Değişik madde: 25/11/2010-6082 S.K./4.mad.)

    Genel Kurul; Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Sağlık Bakanlıklarından, Devlet Planlama Teşkilatı ile Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından birer temsilci, üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci ile yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci temsilcisinden oluşur.

    Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır.

    Genel Kurul, iki yılda bir başkanın daveti üzerine kasım veya aralık ayları içinde toplanarak gündemdeki işleri görüşür. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

    Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konuları görüşmek, genel politika ve uygulamaya ilişkin ilkeler konusunda görüş bildirmek,

    b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

    GENEL KURULUN TOPLANTILARI

    Madde 5 - (Mülga madde: 25/11/2010-6082 S.K./12.mad.)

    GENEL KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 6 - (Mülga madde: 25/11/2010-6082 S.K./12.mad.)

    YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

    Madde 7 - (Değişik madde: 25/11/2010-6082 S.K./5.mad.)

    Yönetim Kurulu; Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek en az daire başkanı düzeyinde birer üye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Genel Kurulca Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek; iki rektör veya öğretim üyesi, bir öğrenci temsilcisi ve bir diğer kurum temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur.

    Seçimle gelen üyelerin her biri için birer yedek üye seçilir.

    Yönetim Kurulu üyeleri kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve ayda en az bir kere toplanır.

    Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri veya görevlendirilmeleri mümkündür.

    İstifa, emeklilik, başka bir göreve atanma gibi sebeplerle asli görevlerinden ayrılan veya özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

    Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin herhangi bir nedenle iki yıldan önce sona ermesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yedeği görev yapar. Diğer üyelerin görevlerinin sona ermesi halinde ise, ilgili bakanlık tarafından bir ay içinde belirlenecek yeni üye, eski üyenin kalan görev süresi kadar görevini yapar.

    Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine her ay için (20000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Memuriyet mahalli dışından Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.

    Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Genel Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini incelemek ve görüş bildirmek,

    b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin kıstasları belirlemek,

    c) Yönetmelik taslaklarını inceleyip, Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan onayına sunmak üzere karara bağlamak,

    ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu adına taşınmaz satın alınması, satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi, beş yıla kadar taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreş ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi hususlarında yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

    d) Kanun ve yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

    Yönetim Kurulu, sınırlarını ve süresini açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

    Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 8 - (Mülga madde: 25/11/2010-6082 S.K./12.mad.)

    GENEL MÜDÜRLÜK

    Madde 9 - Genel Müdürlük, bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kurulur.

    GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ATANMASI

    Madde 10 - Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından atanır.

    ÖRGÜTLERİN KURULMASI

    Madde 11 - Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu örgütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve kadrolar aynı suretle değiştirilebilir.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./6.mad.) Genel Müdürlüğün yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlükçe önerilen personel, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre uzman müşavir olarak atanır.

    GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

    Madde 12 - Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri şunlardır:

    a) Kurumu temsil etmek,

    b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

    Genel Müdürün toplantılara katılması

    Madde 13 - (Mülga madde: 25/11/2010-6082 S.K./12.mad.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KURUMUN GÖREVLERİ

    ÖĞRENİM KREDİSİ

    Madde 14 - Kurum; (*) yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir.

    KREDİNİN FAİZSİZ OLMASI

    Madde 15 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

    KREDİ BORCUNUN TESPİTİ VE ÖDENMESİ İLE KREDİ TEMİNATI

    Madde 16 - (Değişik madde: 01/08/1996 - 4160/3 md.)

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

    (Değişik fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 191. mad.) Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır. Ancak bu süre Kurumca bir yıl daha uzatılabilir. Ödeme askerlik dönemine rastlarsa TEFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.

    (*) (Değişik fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./8.mad.) Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.

    (Ek fıkra: 18/05/2006 - 5505/1 md.) Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır.

    (*) (Değişik fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./8.mad.) Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır. (Ek cümle: 13/02/2011-6111 S.K 191. mad.) Ancak bu süre Kurumca bir yıl daha uzatılabilir.

    Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın %50'sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

    İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

    Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz. (Ek cümle: 25/11/2010-6082 S.K./8.mad.) Ancak yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır.

    Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.

    Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma yatırılır.

    Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

    TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

    Madde 17 - Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.

    Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimlerinden sonra çalışamıyacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tesbit edilenlerin borçları silinir.

    KREDİNİN TEMİNATI

    Madde 18 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

    KREDİ İŞLEMLERİNİN YAPILIŞI

    Madde 19 - Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek Devlet sermayesi ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürütülür.

    YURTLARIN YAPIMI VE ONARIMI

    Madde 20 - Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak bir programa göre Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yürütülür.

    Her mali yıl içinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir.

    Bayındırlık Bakanlığı bu plana göre lüzumlu ilk tahmini keşifleri yaparak gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuruma bildirir. Kurum mali yılın ilk on beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır bulundurur ve inşaatın bitimine kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle başka yöne tahsis ve sarf edilemez.

    Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilir.

    Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan işleri ve bu işler için gerekli personel araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerektirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordroları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak sahiplerine ödenir.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait taşınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne; üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh konulur.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği, yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerinden biri uygulanır.

    (Ek fıkra: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer hususlar Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

    ARSA SAĞLANMASI

    Madde 21 - Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara ait olanlar Kurumca satınalma yolu ile sağlanır.

    Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümlere göre kamulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu takdirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tarafından açılacak davalara Bayındırlık Bakanlığı muhatap olur.

    Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    YURTLARIN ÜNİVERSİTELERE DEVRİ

    Madde 22 - Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur.

    DÖNER SERMAYE

    Madde 23 - Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner sermaye Kurumca temin olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversiteler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    PERSONEL

    Madde 24 - Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için döner sermayeye lüzumlu kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadrolarda çalışan personelin ücretleri döner sermayeden ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hizmetler üniversite kadrolarındaki personele ek görev olarak verildiği veya öğrenciler bu işlerde görevlendirildiği takdirde kendilerine döner sermayenin gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir.

    SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİM

    Madde 25 - Üniversitelerce bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak her türlü tedbirler alınır.

    YÜKSEK OKUL VE AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNİN FAYDALANMASI

    Madde 26 - Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurtlarından faydalanamıyacak kadar uzakta veya başka şehirde bulunan yüksek okul ve akademiler için yukardaki esaslara göre inşa edilecek ve donatımı yapılacak olan yurtlar Kurum tarafından verilecek döner sermaye ile bu yüksek okullar veya akademilerce ve yönetmelikte belirtilecek esaslara göre işletilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

    SERMAYE

    Madde 27 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş sermayesi 600 milyon liradır.

    Bu sermaye:

    a) Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilecek tesis gayrimenkul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden,

    b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsup edildikten sonra kalan safi gelirlerden terekküp eder.

    GELİRLER

    Madde 28 - Kurumun gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde edilir,

    a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aşağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler,

    b) Yardımlar ve bağışlar,

    c) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad)

    ç) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad)

    d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müsamereler ve tertip edilecek piyango keşideleri gelirleri,

    e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeşit geliri.

    Kurumun kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda sayılan gelirler sermayeye katılır.

    HİSSELERİN ÖDENMESİ

    Madde 29 - 28 inci maddenin (c) ve (ç) bendlerinde yazılı hisseler fiilen dağıtılmış olsun veya olmasın, kazanan bilet bedellerinin taayyün ettiği ayı takibeden ay içinde Kuruma ödenir.

    İSTİKRAZ

    Madde 30 - Kurum ödenmiş sermayesinin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir.

    İŞ PROGRAMI VE FİNANSMAN PLANI

    Madde 31 - Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek mali yıl için iş programları hazırlar, iş programları bütçe ve kadrolarla birlikte yurt yapım, onarım giderlerini ve yurtları işletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile finansman planını ihtiva eder.

    PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK

    Madde 32 - İş programları yıl içinde aynı surette değiştirilebilir. Umumi giderler toplamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

    PROGRAMIN GÖNDERİLECEĞİ YERLER

    Madde 33 - Genel Kurul tarafından onaylanan iş programının birer sureti Milli Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversitelere gönderilir.

    GELİRLER VE GİDERLERİN GÖSTERİLMESİ

    Madde 34 - Finansman planının gelirler kısmında, genel bütçeden yapılacak ödemelerle birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme hasılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelirler yekünu üzerinden %5 oranında her yıl ayrılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bütün giderleri ve yurt işletme harcamaları yer alır.

    Planda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir.

    GELİRİN İHTİYAÇLARA TAHSİS ORANI

    Madde 35 - Kurumun yıllık safi gelirinin %50'sinin kredi fonuna, diğer %50'sinin de yüksek öğrenim yurtları yapı tesis, donatım ve onarımına ayrılması esastır. Bu nispetler Genel Kurul kararı ile gerekçeleri belirtilerek değiştirilebilir.

    Öğrenci yurtları işletmelerinin gelir ve giderleri ayrı ayrı tesbit olunur. Öğrencilere açılan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş sermaye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş sermayenin %50 oranını geçemez.

    KURUMUN İŞLEMLERİNDE UYGULANMIYACAK HÜKÜMLER

    Madde 36 - Kurumun hesap işlem ve harcamaları ve bedeli Kurum tarafından ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve akademiler tarafından girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara ve akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin ve Sayıştay vizesine tabi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle belirtilir.

    HÜKÜMET DENETİMİ

    Madde 37 - Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca denetlenebilir.

    YÜKSEK MURAKEBE KURULUNUN DENETİMİ

    Madde 38 - Kurumun, hesap ve muameleleri 3460 sayılı kanun ile ek ve tadillerine göre murakebe edilir.

    Kurumun hesap devresi mali yıldır.

    MALİ MUAFLIKLAR

    Madde 39 - Kurumun gayrimenkul malları, arazi ve bina vergileriyle bina vergisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve Kuruma yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, resim ve harçlardan ve Kuruma parasız olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamelelerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır.

    KURUMA KAMUSAL BİNA VE ARSALARIN DEVRİ

    Madde 40 - Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları Kuruma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç halinde Kurumun istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma devredilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KURUMUN MALLARI VE PARALARI

    Madde 41 - Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır (Ek ibare: 25/11/2010-6082 S.K./9.mad.) ve haczedilemez .

    PERSONELİN GÖREVLE İLGİLİ SUÇLARI

    Madde 42 - Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarda Devlet memuru sayılırlar.

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE YOLLUKLARI

    Madde 43 - (Mülga madde: 25/11/2010-6082 S.K./12.mad.)

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 44 - Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayılı Kanun bu kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar da halen bu kadroları işgal edenlerin şahıslarına münhasır kalmak ve boşaldıkça yeni tayin yapılmamak üzere 1962 mali yılı sonunda yürürlükten kalkar.

    PERSONELİN AYLIK BAREMİ

    Madde 45 - Kurum, 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir.

    YÖNETMELİK

    Madde 46 - Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 25/11/2010-6082 S.K./13.mad.)

    Bu Kanun ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun iş ve işlemlerine ilişkin diğer mevzuatta Milli Eğitim Bakanlığına yapılmış olan atıflar Başbakanlığa veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa; Milli Eğitim Bakanına yapılmış olan atıflar ise, Başbakana veya Kurumun bağlı olduğu Bakana yapılmış sayılır.

    YÜRÜRLÜK TARİHİ

    Madde 47 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 48 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    ALTINCI BÖLÜM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    MEVCUT YURT VE AŞEVLERİ

    Geçici Madde 1 - 5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.

    İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur.

    KURULUŞUN TAMAMLANMASI

    Geçici Madde 2 - Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.

    Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

    KURUMCA ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİLECEK PERSONEL

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı kanuna bağlı kadrolarda çalışmakta olan maaşlı memurlar alakalı Bakanlıkça maaşına muadil bir göreve atanıncaya kadar aynı şartlarla Kurumda çalıştırılmalarına devam olunabilir. Şu kadar ki, bu müddet 1962 mali yılı sonunu aşamaz.

    Geçici Madde 4 - (Geçici ek madde: 25/06/2009-5917 S.K./15.mad)

    Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundan doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış olan borcunu üç ay içerisinde Kuruma başvurarak ödeme taahhüdünde bulunanların, borcunun tamamını;

    a) Başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yetmişbeşi,

    b) Oniki ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde ellisi,

    c) Yirmidört ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde yirmibeşi,

    ç) Otuzaltı ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödemesi durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde onu,

    terkin edilir.

    Taksitli ödemeler başvuru tarihini takip eden aydan itibaren başlar. Aylık taksitlerin aksatılmadan ödenmesi halinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmaz. Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez. Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık yapılmış hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 25/11/2010-6082 S.K./14.mad.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört ay içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Bu toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun teşkili sağlanır. Bu şekilde oluşan Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine devam eder. Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden iki yıl sonraki Kasım veya Aralık ayları içerisinde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır.

    Bu Kanuna göre teşkil edecek Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapıncaya kadar mevcut Yönetim Kurulu görevine devam eder.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 25/11/2010-6082 S.K./14.mad.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler.

    Mevzuat Kanunlar