657 S. DEVLET MEMURLARI K. İLE BU KANUNUN 1327 S. KANUNLA DEĞİŞİK BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASINA DAİR KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 23/12/1972 - 2

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 23/05/1972 - 1589

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 30/12/1972 - 14407

    Madde 1 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 5, 33, 45, 46, 47, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 71, 74, 76, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 125, 126, 127, 132, 134, 135, 136, 141, 146, 147, 157, 159, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 178, 180, 210, 224, 225 ve 232 nci maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - 657 Sayılı Kanunun 22, 49, 75, 152, 153, 168, 173, 234 ve 238 inci maddeleri ile geçici 3, 4, 7, 16, 22 ve 24 üncü maddeleri ve bu Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile getirilen ek 4 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır.

    BU KARARNAMEYE GÖRE YAPILACAK İNTİBAKLARIN ESASLARI:

    Geçici Madde 1 - 30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 1327 Sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 01/06/1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.

    Bu düzenlemede 01/12/1970 tarihi ile 01/06/1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.

    Şu kadarki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinde sayılır.

    Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda değendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.

    BU KARARNAME İLE YAPILAN İNTİBAKLAR SONUNDA MEMURLAR LEHİNE DOĞAN FARKLARIN 01/06/1973 DEN İTİBAREN ÖDENECEĞİ:

    Geçici Madde 2 - (İlk fıkra İptal: Anayasa Mahkemesinin 08/10/1974 tarih E. 1974/18; K. 1974/42 sayılı kararı ile)

    (İptal ikinci fıkra (son cümle hariç): Anayasa Mah. 08/10/1974 tarih E. 1974/18; K. 1974/42 sayılı kararı ile) Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.

    (İptal üçüncü fıkra:: Anayasa Mah. 08/10/1974 tarih ve E. 1974/18, K. 1974/42 Sayılı Kararı ile)

    İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu derece ve kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.

    Şu kadar ki, bunlardan 01/06/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farkları ilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.

    Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 01/06/1973 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 30/05/1973 - KHK - 5/19 md.)

    Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 01/06/1973 tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydiyle aylıkların geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.

    İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler üzerinden ödenir.

    Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 01/10/1973 tarihini geçemez.

    Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları hakkında intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri yurt dışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkur maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir değişiklik yapılmadıkça) 31/05/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.

    Şu kadarki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 30/05/1973 - KHK 5/19 md.)

    A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet Memuruna;

    a) Ulaştığı derece 31/05/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,

    b) Ulaştığı derece 31/05/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,

    aylık ödenir.

    Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31/05/1973 tarihinde almakta oldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara, ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.

    B) Ulaştığı derece 31/05/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında olan Devlet Memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.

    (A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;

    a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi yapmaları,

    b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,

    caizdir.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 30/05/1973 - KHK - 5/19 md.)

    Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak 01/12/1970 tarihi ile 01/06/1973 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.

    Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.

    Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle 01/03/1970 tarihinden 01/06/1979 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 6 - Bu Kararname ile değiştirilen 87, 88 ve 89 uncu maddeler hükümleri 01/06/1973 tarihinde diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 7 - Bu Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar