TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 13/04/1988 - 322

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 -3347

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/05/1988 - 19809

    Madde 1 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 2 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.

    Madde 3 - 18/05/1987 tarihli ve 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda çalışanlardan sözleşmeli personel statüsüne geçenler veya geçecek olanlar ile T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hakkında, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 191 ve 192 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    Mevzuat Kanunlar