MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 04/04/1988 - 320

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 06/06/1988 - 19834

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, GÖREV VE TEŞKİLAT

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (Değişik madde: 01/08/2003 - 4971 S.K./18. md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere Maliye Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

    İdare; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

    Bakanlık; Maliye ve Gümrük Bakanlığını,

    Bakan; Maliye ve Gümrük Bakanını,

    Piyango; Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyununu,

    Sayısal Loto; Belirli bir rakam grubu içinden çekilecek kura sonunda saptanan adetlerde rakamların bilinmesi halinde ikramiye verilmesi esasına dayanılarak tertiplenen şans oyununu,

    Hemen Kazan; Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı kısımlarının kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması suretiyle oynanan şans oyununu,

    (Ek tanım: 01/08/2003 - 4971 S.K./19. md.) Şans Oyunları; karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemen-kazan ve benzeri oyunları,

    Çekiliş; Dağıtılacak ikramiyeleri kazanan numaralar, sayı grubu veya kişilerin kura çeşitleri ile belirlenmesini,

    Talih Oyunları; Beceri veya şansa dayanan fiş, jeton veya para ile oyun araç ve gereçleriyle bir kasaya karşı veya oyun makinalarında oynanan oyunları,

    Gayrisafi Hasılat; İdarenin piyango ve benzeri şans oyunlarından sağladığı gelirlerden, ikramiyeler ve Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan hasılatı,

    (Ek tanım: 01/08/2003 - 4971 S.K./19. md.) Lisans; İdare tarafından, şans oyunlarını planlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere verilen izni,

    (Ek tanım: 24/07/2008-5793 S.K./18.mad) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

        (Ek tanım: 24/07/2008-5793 S.K./18.mad) Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,

    ifade eder.

    GÖREV

    Madde 3 - İdarenin görevleri şunlardır:

    a) Piyango planlarını hazırlamak, piyango biletlerinin basımını ve satışını sağlamak, piyango çekilişlerini gerçekleştirmek ve ikramiyelerini ödemek,

    b) Sayısal loto sistem ve planlarını hazırlamak ve uygulamak, tertip ve çekilişlerini gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,

    c) Hemenkazan oyunu planlarını hazırlamak ve bu oyunun tertip ve uygunlanmasını gerçekleştirmek, ikramiyelerini ödemek,

    d) Her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları tertip etmek,

    e) Talih oyunlarını ve işletmelerini denetlemek, bu amaçla gerekli esasları belirlemek,

    f) Karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertiplenmesine izin vermek, bunları izlemek ve denetlemek, bu hususlara ait esasları belirlemek,

    g) Gerektiğinde faaliyet konusuna giren oyunlarla ilgili bilet, kupon ve benzerlerini karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere yurtdışında pazarlamak,

    h) Gerek görülen durumlarda faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak veya bu kuruluşlarla ortaklık kurmak,

    ı) Faaliyet konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak,

    j) Çeşitli kanun, Bakanlar Kurulu kararları, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,

    TEŞKİLAT

    Madde 4 - İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarından oluşur.

    İKİNCİ KISIM: YÖNETİM KURULU

    YÖNETİM KURULU

    Madde 5 - Yönetim Kurulu İdarenin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır.

    Yönetim Kurulu;

    a) Genel Müdür,

    b) İki Genel Müdür Yardımcısı,

    c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Bakanın önerisi ile atanan iki üyeden, olmak üzere altı kişiden teşekkül eder.

    Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri müşterek kararla ve üç yıl süre için atanırlar. Bunların en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır. Yönetim Kurulu üyeleri çalışma sürelerine bakılmaksızın atandıkları usule göre görevden alınabilirler.

    Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

    Başkanın bulunmaması halinde, Başkan tarafından belirlenen Genel Müdür Yardımcısı üye toplantıya başkanlık eder.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 6 - Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:

    a) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde İdarenin yönetim ve gelişmesi için gerekli kararları almak,

    b) İdarenin yıllık bütçesini, bilanço ve netice hesaplarını, kadrolarını ve faaliyet raporlarını incelemek, gerektiğinde değiştirmek, Genel Müdürün teklifi ile yönetim giderleri bütçesinin bölümleri içinde aktarmaları yapmak, bölümler arasında aktarma, ek ve olağanüstü ödenek tekliflerinden uygun gördüklerini Bakanlığın tasvibine sunmak için karar almak,

    c) İdarenin yönetimi ile ilgili idari, teknik, personel, alım satım ve ihale yönetmeliklerini incelemek, onaylamak ve yetki sınırlarını tayin etmek,

    d) İdarenin yetki alanına giren piyango, şans oyunları ve müşterek bahis ihdası ile bunların planlarını tanzim, çekilişleri tertip ve icabında bunları tadil ve ilan etmek,

    e) Talih oyunları ve işletmeleriyle, bunların denetimi için gerekli usul ve esasları belirlemek,

    f) İdare gelirlerinin etkin bir şekilde ve gerektiğinde yerinde tahsilini sağlayıcı tedbirleri almak, buna ilişkin şekil ve şartları tespit etmek,

    g) Yurtdışında benzeri kuruluşlarla müştereken yapılacak çekilişlere katılma kararı almak,

    h) İlgili mevzuata göre; yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili faaliyetlerini yürütmek için ortaklıklar kurulmasına, bölge, şube müdürlükleri ile büro açmaya ve kapamaya karar vermek, bunların yetki ve çalışma esaslarını tespit etmek,

    ı) Yurtiçi ve yurtdışında özel çekilişler tertip edilmesine karar vermek, çekiliş organizasyonunun kamu kurum kuruluşları, kamu tüzel kişileri, vakıflar veya kamu yararına çalışan dernekler tarafından üstlenilmesi halinde bu kuruluşlara yapılacak katkı miktarını tesbit etmek,

    j) İdarenin üçüncü kişilerle olan ve henüz yargıya intikal etmemiş ihtilaflar ile İdare leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde sulh olmak, davayı kabul veya feragat etmek, kararlar aleyhine yüksek dereceli mercilere gitmekten vazgeçmek ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların takibinden sarfınazarla kayıtlarının silinmesine karar vermek,

    k) İdare lehine hükmedilip tahsil edilen avukatlık ücretinden davanın takip ve intacında emeği geçen Hukuk Müşaviri, avukat ve sair memurlara verilecek payları belirlemek,

    l) İdarenin personeline verilecek ikramiye hakkında karar almak,

    m) İdare mallarının korunması hakkında lüzumlu kararları almak,

    n) Bağış kabul etmek, bağışta bulunmak,

    o) Başbayiler ve bayilere verilecek komisyon miktar ve oranını belirlemek,

    p) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen sair görevleri yapmaktır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 7 - İdare merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur, Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL MÜDÜRLÜK

    GENEL MÜDÜR

    Madde 8 - Genel Müdür İdarenin en üst amiridir ve İdare hizmetlerini mevzuata ve Yönetim Kurulu kararlarına, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve İdarenin faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari ve adli yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı İdareyi temsil etmekle görevli ve Bakana karşı sorumludur.

    Genel Müdür olarak atanabilmek için en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak şarttır.

    Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

    Madde 9 - İdarenin ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 10 - İdarenin ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Piyango Dairesi Başkanlığı

    b) Loto Dairesi Başkanlığı

    c) Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

    d) İkramiye Kontrol ve çekilişler Dairesi Başkanlığı

    e) Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı

    PİYANGO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11 - Piyango Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Piyango planlarını harırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

    b) Piyango biletlerini basıma hazırlamak, basımını sağlamak, basılı biletleri tesellüm ve muhafaza etmek, biletlerin kontrolunu yapmak,

    c) Piyango biletlerinin sevk planlarını düzenlemek, biletlerin satış merkezlerine sevk işlemlerini yapmak.

    d) Piyango biletlerinin satışlarını izlemek, satışların en yüksek düzeyde yapılabilmesi amacıyla satış merkezleri ile merkez arasında koordinasyonu sağlamak,

    e) Satılamayan piyango biletlerinin iade işlemlerini yürütmek bunlara ait hesaplara esas olmak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, iade edilen biletlere isabet eden ikramiyeleri belirlemek,

    f) İdarenin sözleşmeli başbayi ve bayilerinin bilet hareketlerinin mutabakatını sağlamak,

    g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

    LOTO DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 12 - Loto Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Sayısal Loto sistem ve planlarını hazırlamak,

    b) Sayısal Loto kuponlarının basımını sağlamak, kuponların başbayi ve bayiler ile İdarenin taşra teşkilatına sevk işlemlerini yapmak, lotonun oynanmasını sağlamak ve izlemek,

    c) Sayısal Lotonun ülke düzeyinde organizasyonunu, iştirak oranının en yüksek düzeyde olması amacıyla başbayii, bayi ve İdarenin taşra teşkilatı ile merkez arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

    d) Sayısal Lotonun her oyun devresi sonucunun toplam hasılatını tespit etmek, toplam hasılata göre dağıtılacak ikramiyeleri belirlemek,

    e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    BAHİSLER VE OYUNLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13 - Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Hemen - kazan oyununun sistem ve planlarını hazırlamak, oyun biletlerinin basımını sağlamak, biletleri tesellüm, muhafaza ve kontrol etmek, biletlerin sevk işlemlerini yapmak satışını sağlamak ve izlemek, satılamayan biletlerle ilgili iade işlemlerini yürütmek,

    b) Her türlü eşya piyangosu, diğer şans oyunu ve müşterek bahisleri tertiplemek, bilet veya kuponlarının basım, tesellüm, kontrolunu yapmak, bunların sevk işlemlerini yürütmek, satışını sağlamak,

    c) Görev alanındaki her türlü oyuna ait ödenecek ikramiyeleri belirlemek ve bu oyunlarla ilgili diğer hizmet ve işlemleri yapmak,

    d) Doğrudan veya bir mal veya hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon veya iştirak numarası verilmek suretiyle tertip edilecek her türlü eşya ve benzeri piyangoların tertibine izin verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

    e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    İKRAMİYE KONTROL VE ÇEKİLİŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 14 - İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İdarenin ana hizmet faaliyetlerine ait her türlü oyunlarda ikramiye kazananların belirlenmesi amacıyla çekilişleri düzenlemek, çekilişleri gerçekleştirmek, çekiliş sonuçlarının ilanını sağlamak, ikramiyelerin düzenli olarak ödenmesini sağlamak ve izlemek,

    b) Çekilişler itibariyle ödenen ve İdareye irat kaydolunacak ikramiyeleri belirlemek ve bunlarla ilgili muhasebeye esas olan belge ve kayıtları düzenlemek,

    c) Piyango, sayısal loto, hemem - kazan ve benzeri oyunlar sonucunda ikramiye isabet edip, satış merkezleri ile sözleşmeli başbayi veya bayilerce ikramiyeleri ödenerek merkeze gönderilen bilet veya kuponların tesellümü ve kontrolunu yapmak, kontrol sonucunun gereğinin yapılmasını sağlamak,

    d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

    TALİH OYUNLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Talih oyunları ve işletmelerini denetlemek,

    b) Talih oyunları işletmelerinin denetimi amacıyla istihdam edilecek denetleme elemanlarını yönetmek, denetleme sonucu düzenlenen rapor gereklerini yerine getirmek, raporların ilgili mercilere sunulmasına dair işlemleri yapmak,

    c) Talih oyunları işletmeleri hakkında uygulanan cezalarla ilgili işlemleri yapmak, para cezaları, giderlere katılma payları ve diğer yükümlülüklerini izlemek ve tahsilini gerçekleştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 16 - İdarenin merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

    b) Hukuk Müşavirliği

    c) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17.mad)

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 17 - Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına, İdarenin merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

    a) Teftiş, inceleme, soruştarma ve araştırma yapmak,

    b) İdarenin amaçlarını ve görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

    c) Özel kanunlarla veya Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.

    Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 18 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) İdarenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) İdarenin menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımca olmak,

    c) Adli ve idari davalarla, her türlü icra işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, bunlarla ilgili merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

    d) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

    e) İdare ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek,

    f) İdare birimleri tarafından veya Başbakanlık, Bakanlık ve diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemleri hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

    g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

    ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER

    Madde 20 - İdarenin yardımcı birimleri şunlardır:

    a) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

    c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

    d) İdari İşler Dairesi Başkanlığı

    e) Savunma Uzmanlığı

    MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 21 - Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdare bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve onaylanan bütçenin uygulanmasını takip etmek,

    b) İdarenin merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının bütün nakit, kıymet ve hesap hareketlerini takip ve kontrol etmek, gerekli belgeleri hazırlamak,

    c) İdare ile ilgili her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerini yapmak veya taşra teşkilatıyla ilgili olanların yapılmasını sağlamak,

    d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defter ve kayıtları tutmak, bununla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

    e) Piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlara ait satış, masraf ve kar hesaplarını çıkarmak,

    f) İdarenin yıllık bilanço, kar zarar cetvellerini düzenlemek,

    g) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

    PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 22 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İdarenin insangücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

    b) İdare personelinin atama, özlük, emeklilik ve konut tahsis işlemlerini yürütmek, özlük hakları ile ilgili her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak,

    c) İdarenin eğitim planlarını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek,

    d) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları işlemlerini yürütmek,

    e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 23 - İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İdare için gerekli araç, gereç, malzeme ve kırtasiyelerin temin ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yapmak,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve her türlü taşıma işlemlerini yapmak,

    d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    e) İdare personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    f) Genel evrak, arşiv ve diğer haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    g) İdareyi ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait diğer hizmetleri yapmak,

    h) Reklam hizmetlerini yürütmek,

    ı) İdarenin başbayiler ve bayilerle olan işlem ve hizmetlerini yürütmek,

    j) Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

    k) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

    l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) İdare birimlerine ait görevlerin zamanında bilgisayar aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve daha hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaştırılması için destek sağlamak,

    b) İdarenin ana hizmetlerinin çözümleme ve tasarımını yapmak, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,

    c) Verilerin derlenmesi, girilmesi, işlenmesi ve sonuç değerlerinin elde edilmesi gibi değişik aşamalarda, iş bütünlüğünün sağlanması amacı ile planlamalar yapmak,

    d) İdare hesapları ile ilgili her türlü kanuni defterler ile diğer defterler ve kayıtları bilgisayar sistemi ile gerçekleştirmek,

    e) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

    SAVUNMA UZMANLIĞI

    Madde 25 - Savunma Uzmanlığı özel kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI

    TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI

    Madde 26 - İdare, ilgili mevzuat hükümlerine göre taşra teşkilatı ile yurtdışı şube ve bürolarının kurulmasına veya kaldırılmasına yetkilidir.

    BEŞİNCİ KISIM: SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

    Madde 27 - İdarenin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 28 - Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    Genel Müdürlük, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

    DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 29 - Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 30 - Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

    Genel Müdür ile her kademedeki idare yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

    Yetki devri, yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    ALTINCI KISIM: TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİ DENETİMİ

    TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİNİN BİLDİRİLMESİ

    Madde 31 - Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgili merciler tarafından İdareye derhal bildirilir.

    TALİH OYUNLARI İŞLETMECİLERİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 32 - Talih oyunları işletmecileri; bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek, görevli denetim elemanlarının bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yapacakları denetimlerle ilgili olarak, sözlü veya yazılı talepleri halinde para, jeton ve benzeri değerleri, her türlü bilgi, kayıt, hesap ve belgeleri anında ibraz etmek, görevlilere her türlü yardımı yapmak, işletmelerinde gerekli her türlü değişiklikleri ve düzenlemeleri yerine getirmek, gerekli oyun makinaları, oyunlarla ilgili ve diğer araç ve gereçleri almak ve kullanmak zorundadırlar.

    GİDERLERE KATILMA PAYI

    Madde 33 - Talih Oyunları İşletmecileri; İşletmenin aylık gayrisafi hasılatının % 5'ini aşmamak ve aylık onbin ABD Dolarından az olmamak üzere giderlere katılma payını, İdareye ödemek zorundadırlar.

    Bu maddede belirtilen oran ve miktarlar ile bu miktarların Türk parası veya döviz olarak ödenmesi Bakanın onayı ile belirlenir.

    DENETİM İLE İLGİLİ GİDERLER

    Madde 34 - Talih oyunları işletmelerinden alınacak giderlere katılma payları ve para cezaları İdare Bütçesi içinde ayrı bir hesapta izlenerek, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetimleri ile ilgili hükümleri uyarınca yapılacak her türlü giderler, denetleme elemanlarına ödenecek ücret ve özlük haklarına ait harcamalar bu hesaptan karşılanır.

    Bu hesaptan yapılan yatırım harcamaları, akabinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Talih oyunları ile ilgili hizmetlerin gerektirdiği harcamalara dair usul ve esaslar, Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir.

    Bu hesabın gelir ve giderleri İdarenin denetimine dair hükümlere tabidir.

    Bu hesapta izlenen giderlere katılma payı ve para cezalarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    Bu hesabın gelirlerinin yeterli olmaması halinde, giderleri İdare bütçesinden karşılanır.

    TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİNİN DENETİMİ

    Madde 35 - Talih oyunları İşletmeleri, diğer mevzuattaki denetimle ilgili hükümler ile il Valilerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İdarece görevlendirilen elemanlarca denetlenir.

    Denetleme görevlileri; talih oyunları işletmelerinin para jeton ve benzeri değerlerini saymaya, her türlü hesap, kayıt ve belgelerini talep etmeye, bunları incelemeye, gerektiğinde elkoymaya, işletmelerin bütün faaliyet ve işlemleri hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmaya, oyun makina, alet ve gereçlerinin nitelik ve güvenlik açısından sakıncalı görülmesi halinde bunların kullanımını durdurmaya ve konusu ile ilgili benzeri görevleri yerine getirmeye yetkilidir.

    Talih oyunları işletmelerinin denetimi ile görevlendirilecek personel sözleşmeli olarak istihdam edilir. Bu amaçla istihdam edilecek personelin sayısı ve ödenecek ücretler Bakan onayı ile belirlenir.

    Talih oyunları işletmelerinin denetimine dair usul ve esaslarla, denetleme elemanlarında aranacak özel şartlar, bunların göreve alınmaları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakan tarafından onaylanan yönetmelikle düzenlenir.

    Ancak, bunların yüksek öğrenim görmüş bulunmaları, bir yabancı dili bilmeleri ve kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmaları gerekir. Denetim elemanlarının ataması, İdare Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanın onayı ile gerçekleşir.

    TALİH OYUNLARI İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ CEZALAR

    Madde 36 - Talih oyunları ile ilgili mevzuat hükümleriyle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin talih oyunları işletmelerinin denetim hükümleri ve bunların uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uyarma ve para cezaları verilir.

    Uyarma ve para cezaları denetleme elemanlarının raporları üzerine İdare tarafından verilir. İşletme belgelerinin iptalini gerektiren hallerin tespitinde, denetim elemanlarının buna dair raporları İdarece ilgili mercilere gönderilir.

    UYARMA CEZASI

    Madde 37 - İşletmelerin yönetim ve işletilmelerinde görülecek kusur, ihmal ve eksiklikler için, işletme belgesi sahibine uyarma cezası verilir.

    PARA CEZALARI

    Madde 38 - Aşağıda belirtilen hallerde ve miktarlarda para cezaları uygulanır.

    a) Uyarma cezasına rağmen gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ikinci uyarma cezasını gerektiren aynı veya ayrı fiillerin veya bir denetleme sırasında uyarma cezasını gerektiren birden fazla fiilin tespiti ile İdarece veya denetim elemanlarınca istenilen bilgi veya belgelerin süresi içinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde her fiil için ikimilyon lira,

    b) Müşterilerin can veya mal güvenliğini sağlayacak idari ve teknik önlemlerin alınmasında kusur ve ihmalin tespiti ve ilgili kanun hükümlerine göre işletmelere giriş yasağı konulan kişilerin kabulünün tespiti halinde her kişi için beş milyon lira,

    c) Son bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespiti halinde onmilyon lira,

    Para cezası uygulanır.

    İşletmelere para cezaları uygulanması, işletme belgesinin iptalini etkilemez.

    Bu maddede yer alan para cezalarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Bu madde gereğince uygulanacak para cezalarını yerinde tahsiline ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir.

    CEZALARA İTİRAZ

    Madde 39 - Bu kanun Hükmünde Kararnameye göre verilecek uyarma cezası kesindir.

    İdarece verilecek para cezalarına karşı yedi gün içinde İdare Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

    İdare Yönetim Kurulunca verilen kararlara karşı idari yargıya başvurulabilir.

    YEDİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    HUKUKİ BÜNYE

    Madde 40 - İdare, bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen ve saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz, bir kamu kuruluşudur.

    İdare, Muhasebei Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

    İdare Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir.

    PİYANGO TERTİP VE ÇEKİLİŞ DÜZENLEME HAKKI

    Madde 41 - (Değişik madde: 01/08/2003 - 4971 S.K./20. md.)

    Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı İdareye aittir. Özel kanunların hükümleri saklıdır.

    Doğrudan veya bir mal ve hizmetin satışı nedeniyle, bedelli ya da bedelsiz, bilet, kupon, iştirak numarası veya her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için İdareden izin alınması zorunludur.

    Bu maddenin uygulanması yönünden nakit ve nakit hükmünde sayılanlar ile izin kapsamı dışında tutulacak düzenlemeler ve ikramiye, ödül, promosyon gibi adlar altında katılımcılara yapılacak teslimatlar İdare tarafından hazırlanacak ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.

    Bu madde hükümlerini ihlal edenlerin bu faaliyetleri ile bunlara ilişkin ilan ve reklamları, İdarenin talebi üzerine, mahallin en büyük mülki amiri tarafından durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri toplatılır. İhlalin radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından yapılması halinde, İdarenin başvurusu üzerine bu tür yayınları içeren programlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulur.

    YURTDIŞI FAALİYETLER VE ORTAKLIKLAR

    Madde 42 - İdare, Bakanlığın izni ile yurt dışında satılmak ve karşılığı Türk parası veya döviz olarak ödenmek üzere piyango, sayısal loto, hemen - kazan ve benzeri oyunlar tertip edebilir ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla yurtiçi ve yurtdışında ortaklık kurabilir, müşterek çekilişler yapabilir.

    DEVLET GARANTİSİ

    Madde 43 - İdare tarafından tertiplenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve sair çekiliş ve şans oyunları ile müşterek bahisler için taahhüt edilen ikramiyeler Devlet garantisi altındadır.

    PERSONEL REJİMİ

    Madde 44 - İdare personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümleri uygulanır.

    İdare personeline her yıl iki aylık tutarında ikramiye ödenebilir.

    Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Genel Müdür Yardımcıları, her ay 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan ayrıca yararlanırlar.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL

    Madde 45 - Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerle, avukatlık, sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil yüksek öğrenim görmüş personel ile tercümanlar, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayı ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir.

    ATAMA

    Madde 46 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesinde belirtilen atamalar ile 23/04/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan personelin atamaları Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

    BÜTÇE

    Madde 47 - İdarenin takvim yılı itibariyle hazırlanacak bütçesi Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri araştırma yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık olarak ayrılır. Bunun esasları ve sarf şekli yönetmelikle belirlenir. (Ek ibare: 05/07/1991 - KHK - 433/10 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile,; Yeniden düzenlenen ibare: 18/05/1994 KHK - 527/27 md.; Mülga ibare: 23/02/1995 - KHK - 547/19 md.)

    (Ek fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/19 md.) Bu karşılık hesabından, idare personeline, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %50'sini geçmemek üzere, Maliye Bakanı tarafından görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi, iş verimi ve uyumlu çalışma gibi kriterlere göre belirlenecek miktarda her ay teşvik ödenmesi yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

    (Ek fıkra: 23/02/1995 - KHK - 547/19 md.) Karşılık hesabından, yukarıdaki fıkralarda belirtilen giderler yapıldıktan sonra kalan bakiye her yıl sonunda genel bütçeye gelir yazılmak üzere hazine hesaplarına intikal ettirilir.

    İDARE SAFİ HASILATININ DEVRİ

    Madde 48 - (Mülga madde : 14/03/2007-5602 S.K./11.mad) .

    İDARE MEVDUATI

    Madde 49 - İdare tarafından bankalara yapılacak tevdiat hususi mevduat hakkındaki hükümlere tabidir.

    İKRAMİYE ÖDEMELERİ

    Madde 50 - (Değişik fıkra: 01/08/2003 - 4971 S.K./21. md.) Şans oyunlarına ait biletler hamiline aittir. İkramiye ödenmesi için biletlerin ibrazı şarttır. Çekilişten evvel veya sonra her ne suretle olursa olsun zayi olduğu bildirilen biletlerin sahiplerine bilet ibraz edilmedikçe ikramiye ödenmez.

    Bir Piyango biletine tek ikramiye ödemesi asıl olup, bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.

    Çekiliş gününden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amortiler tutarı İdareye irat kaydolunur.

    DEVLET MALI SAYILMA

    Madde 51 - İdareye ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suistimal edenler ve piyango, sayısal loto ve hemen - kazan bilet ve kuponlarını taklit ve tahrif edenler Devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep cezalara tabidir.

    CEZAİ HÜKÜMLER

    Madde 52 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41' nci maddesinde tertip ve çekiliş düzenleme hakkı münhasıran İdareye tanınmış olan oyunları tertipleyenlerle, aynı maddenin ikinci fıkrası hükmünü ihlal edenler veya bu fıkra hükmüne göre gerekli izni almakla birlikte çekilişleri yapmayanlar veya çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile talih oyunlarının oynanmasına mahsus oyun makina, araç ve gereçlerini bozanlar veya bunları bozuk olmasına rağmen kullandıranlar veya talih oyunları ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun hile yapanlar hakkında yüz bin liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

    Biletlerin üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edenler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için bilet bedelinin on katı tutarında para cezasına mahkum edilirler.

    VERGİ MUAFİYETİ

    Madde 53 - İdarenin hasılatı ile bilet, kupon, ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı, tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (Ek cümle: 01/08/2003 - 4971 S.K./22. md.) İdarenin taraf olduğu işlemlerden noter ve yargı harçları alınmaz.

    KADROLAR

    Madde 54 - Genel Kadro ve Usulü hakkında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (III)sayılı cetvelinde gösterilen Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilmiştir. Ekli cetvelde gösterilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (III)sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmek üzere ihdas edilmiştir.

    ÇEKİLİŞLERİN YAYINI

    Madde 55 - Piyango çekilişleri özet olarak loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalından yayınlanır. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda haber olarak duyurulur. Bu maddede belirtilen yayınlara ait Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılacak giderler İdarece karşılanır.

    İDARE KEFALET SANDIĞI

    Madde 56 - İdarenin; para, bilet, kupon, menkul kıymetler ve ayniyatını alıp veren, elinde tutan ve bunlarla ilgili bulunan personeli için, müteselsil kefalet usulüne tabi, İdareye bağlı tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulur.

    Kefalet Sandığı İdare Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen üç kişilik bir heyet tarafından yönetilir.

    Sandığın hesap ve işlemleri İdare tarafından denetlenir. Bütçesinin onaylanması, bilanço ve gelir - gider cetvellerinin karara bağlanması İdare Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

    İdare Kefalet Sandığının gelirlerinin tahsil ve giderlerinin yapılış usulleri, İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personele yapılacak ödemeler; sandığın yönetimi ve işleyişine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. İdare heyeti başkan ve üyeleri ile muhasebeci ve diğer personeline yapılacak ödemeler, 2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre teşekkül eden Kefalet Sandığı tarafından yapılan emsal ödemeleri geçemez.

    BİLET VE KUPONLARIN SAKLANMA SÜRELERİ

    Madde 57 - İdare tarafından tertip ve çekilişi yapılan şans oyunlarına ait idarede kalan bilet ve kuponlardan;

    a) İkramiye isabet etmeyenler, çekiliş tarihi veya kampanya döneminin bitiminden itibaren bir yıl,

    b) İkramiye isabet edenler ise, ikramiye ödeme tarihini izleyen yıldan itibaren beş yıl,

    Süre ile saklanır.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 58 - 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 9,12 ve 13 üncü maddeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer hükümleri ile 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bununla ilgili mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 17/09/1999 - KHK - 579/1. md.)

    Doğal afetlere maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere geliri hiç bir kesintiye tabi olmaksızın özel çekiliş düzenlemeye İdare yetkilidir.

    Afet özel çekilişlerinde, çekiliş tarihinden itibaren üç ay içinde ibraz edilmeyen bilet ve kuponlara ait ikramiye ve amorti tutarı da afete maruz kalan bölgelere ve afetzedelere tahsis edilmek üzere İdareye irat kaydolunur.

    Bu madde kapsamında afet bölgesi ve afetzedeler adına tahakkuk eden miktarlar, kesinleştikleri tarihi takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba aktarılır. Hesapta toplanan paralar Maliye Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde afetin finansmanında kullanılır. Gerektiğinde bu miktarlardan ayrılacak tutarları aynı amaçla kullanılmak üzere genel bütçeye özel gelir ve karşılığını da ilgili kurum bütçelerindeki mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde kullanılamayan miktarlar, ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 01/08/2003 - 4971 S.K./23. md.)

    Şans oyunlarına ilişkin lisans, aşağıdaki usul ve esaslara göre verilir:

    a) Lisans, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeni kurulacak bir iktisadi devlet teşekkülüne veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere ayrı ayrı veya topluca verilebilir.

    b) Lisans verilmesi işlemlerinin başlatılmasına ilişkin karar Özelleştirme Yüksek Kurulunca verilir.

    c) Lisansın verilmesine ilişkin değerleme ve ihale işlemleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, İdareden bir genel müdür yardımcısı ve bir daire başkanı, Bakanlıktan bir daire başkanı ve Hazine Müsteşarlığından bir daire başkanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşan komisyon tarafından yürütülür. Aynı sayıda yedek üye belirlenir ve komisyon Bakanın onayı ile göreve başlar. Komisyona Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi başkanlık yapar ve sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. Komisyon, üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar en az üç üyenin oyu ile alınır. Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak ve kararlara katılmamak şartıyla komisyonun talebi üzerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonlarda görev yaptıkları zaman dilimlerinde asli görevlerinden izinli sayılırlar. (Ek cümle: 24/07/2008-5793 S.K./19.mad) Lisansa ilişkin değerleme işlemleri, günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle Komisyon tarafından gerçekleştirilir. Değerleme sonuçları Bakanlar Kurulunca onaylanır.

    d) Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı üzerine, İdare tarafından lisansın verilmesine ilişkin kurallar ile lisansın verilmesinden sonraki denetime ilişkin usul ve esasları da içerecek ihale şartnameleri hazırlanır. İhale şartnamelerinin hazırlanmasında, gerek görüldüğü takdirde, İdare tarafından yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir. Lisans, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere en fazla on yıla kadar süre ile verilir. Lisansın verilmesine ilişkin ihalelerde 4046 sayılı Kanunda yer alan pazarlık usulü uygulanır. İhale sonuçları Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanır. Onayı müteakip, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İdare ve ihale üzerinde kalan şirket tarafından lisans sözleşmesi imzalanır. İhale işlemleri ile danışman için yapılacak giderler ve komisyon üyelerinin çalışmalarına ilişkin harcamalar Özelleştirme Fonundan karşılanır.

    e) (Değişik bent: 24/07/2008-5793 S.K./19.mad) Lisansın verilmesinden elde edilecek bedelden, Özelleştirme Fonundan karşılanan harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar Hazineye aktarılır. Lisans sözleşmesi süresince elde edilen aylık hasılatın yüzde 3'ü lisans sahibi tarafından en geç izleyen ayın 15 inci günü mesai saati bitimine kadar İdareye bildirim verilerek ödenir. Lisans verilmesine ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

       f) (Değişik bent: 24/07/2008-5793 S.K./19.mad) İdarece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit edilmesi hâlinde, gizlenen tutar iki kat olarak ve söz konusu tutarların bildirilmesi gereken son gün ile ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bu maddenin (ı) bendinde belirtilen yüzde 5'lik üst sınır ile bağlı kalınmaksızın lisans sahibinden ilgili vergi daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Lisans sahibi gizlenen tutar üzerinden pay alamaz.

       Süresinde bildirilmeyen veya eksik bildirilen İdare payları, ödenmesi gereken tarihten ödeninceye kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile; süresinde bildirildiği halde süresi içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen idare payları ise ödenmesi gereken tarihten ödeninceye kadar geçen süre için gecikme zammı ile birlikte ilgili vergi daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

       Vergi daireleri tarafından tahsil edilen tutarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar İdare hesaplarına aktarılır.

    g) Lisans sahibi bu izni başkasına devredemez. İdare, lisans süresince lisans konusu şans oyunlarını tertip edemez, çekiliş düzenleyemez.

    h) Bu madde hükümlerine göre lisans verilmesinden sonra; 3230, 3238, 2828, 3796 sayılı kanunların ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İdare gelirlerinden yapılacak aktarmalara ilişkin hükümleri ile 55 ve 57 nci maddeleri uygulanmaz.

    ı) (Değişik bent: 24/07/2008-5793 S.K./19.mad) İdare, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık hâlinde, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulamaya ve lisans sözleşmesini feshetmeye yetkilidir. İlk yıl için idari para cezalarının uygulanmasında, İdarenin, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihten önceki takvim yılına ait hasılatı esas alınır. İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabidir.

    (Değişik fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) İdare, şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili aşağıda sayılan iş ve hizmetlerin tamamını veya bir kısmını özel hukuk sözleşmeleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırabilir:

    a) İdare tarafından belirlenecek şans oyunlarının terminaller ile elektronik ortamlar üzerinden oynatılması ve ikramiyelerinin ödenmesi amacıyla mülkiyeti yükleniciye ait olmak üzere şans oyunları sisteminin kurulumu ile işletim, bakım ve onarımının yapılması.

    b) Merkezi oyun sistemi ile terminaller arasındaki iletişimin sağlanması.

    c) Şans oyunlarına ilişkin pazarlama, reklam, tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, çekiliş sonuçlarının yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, İdare ile bayi ve iştirakçilere danışma ve destek hizmeti verilmesi.

    d) Şans oyunlarına ait biletler ile sarf malzemelerinin tedarik ve dağıtımı.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili ikinci fıkrada sayılan iş ve hizmetlerden hangilerinin yaptırılacağı İdare tarafından ihale dokümanı ile belirlenir ve söz konusu iş ve hizmetler aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılır:

    a) Belirlenen iş ve hizmetler; ihale ile kısımlara bölünmeden, en fazla on yıllık süreyle ve hasılattan pay verilmesi suretiyle yaptırılabilir. İhalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

    b) İhaleye katılacak isteklilerin belirli ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe sahip olması esastır. İhaleye katılacak isteklilerin sağlaması gereken ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine idari şartnamede yer verilir. İhaleye katılacak isteklilerden, yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

    1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belgeler.

    2) İsteklinin veya ortaklarından birinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde, asgari toplam bir yıl süreyle idari şartnamede belirlenecek sayıda terminalden oluşan bayi ağını yurtiçinde veya yurtdışında işletmiş ve belirlenecek tutarda yıllık hâsılatı gerçekleştirmiş olduğuna ilişkin iş deneyim belgeleri.

    3) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.

    4) Bir takvim yılında gerçekleşen hasılatın taahhüt edilen hasılatın altında kalması durumunda, isteklinin hasılattan aldığı pay oranının, gerçekleşen hasılat ile taahhüt ettiği hasılat arasındaki farkın taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan uygulanacağına ilişkin hükmü de içeren ve miktarı idari şartnamede belirlenen asgari yıllık hasılat taahhütnamesi.

    5) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak altyapı ve ekipmanlar ile yapılacak işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

    6) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve belgeler.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun teklifin seçimi aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

    a) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri noksan olduğu veya geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri noksansız ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

    b) İhaleye teklif vermiş olan tüm istekliler ikinci oturuma davet edilir. Belgeleri noksan olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilere değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilir ve mali teklifleri açılmadan iade edilir. Aynı oturumda, yeterliği sağlayan isteklilerin mali teklifleri açılır. Değerlendirme sonucu yeterli görülen isteklilerden ikinci oturuma katılmayanlar da ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

    c) İkinci oturumda, yeterliği sağlayan isteklilerin mali teklifleri okunur ve tekliflerin alınış sırasıyla, ilk tekliflerinden yüksek bir oran olmamak üzere yeni tekliflerini yazılı olarak sunmaları istenir. Oturum esnasında, isteklilerden alınan yazılı teklif mektupları istekliler huzurunda okunur. İhale komisyonunca ihale, oturuma katılan isteklilerin katılımı ile açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılır. Açık eksiltmede asgari eksiltilebilecek miktar ile teklif verme sırası ihale komisyonunca isteklilerin huzurunda bir tutanakla tespit edilir. Açık eksiltmeye, yazılı olarak sunulan mali tekliflerdeki en düşük pay yüzdesi tavan alınmak suretiyle başlanır. İhale komisyonu başkanı, isteklilere sırayla söz vererek mali tekliflerini sorar ve talep ettikleri pay yüzdeleri açık eksiltme kâğıdına yazılarak karşısına isteklinin imzası alınır. Daha fazla indirim yapamayacağını beyan ederek ihaleden çekilenlerin eksiltme kâğıdına imzaları alınır. İmzadan kaçınması halinde, ihale komisyonunca durum tutanak ile tespit edilir. Eksiltmeye, tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. Tek kalan istekli, daha fazla eksiltme yapamaz ise eksiltme tutanağı tek kalan istekli ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. İhale komisyonu, ihalede birinci ve ikinci en düşük teklifleri belirler ve ihale kararını almak üzere oturumu kapatır.

    d) İhale komisyonu, verilen mali teklifleri değerlendirirken varsa diğer mali tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık orana göre teklif oranı aşırı düşük olan teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Yapılan açıklamaları değerlendirir, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

    e) İhale en düşük pay yüzde oranını teklif eden istekli üzerinde bırakılır ve ihale komisyonu, gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhale komisyonu ihaleyi iptal etme kararı alması durumunda, bu kararını da ihale yetkilisinin onayına sunar.

    f) İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere, ihalenin iptaline ilişkin gerekçe de belirtilmek suretiyle derhal bildirilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) İdare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin iptali veya yükleniciden kaynaklanan bir nedenle feshi halinde; oyunların sürekliliğinin sağlanması amacıyla şans oyunları sistemi ve bunların fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamının işletim ve kullanım hakkı İdareye geçer. Yüklenici, sözleşme süresini geçmemek üzere bu madde hükümlerine göre çıkılacak ihale sonucunda belirlenen yeni yüklenicinin faaliyete geçiş tarihine kadar bu hakların İdare veya altıncı fıkra hükümleri uyarınca belirlenecek tüzelkişi tarafından kullanımını engelleyemez ve bu hakların kullanılması karşılığında herhangi bir bedel veya hak talebinde bulunamaz.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Sözleşmenin feshi veya iptali halinde, sözleşme kapsamındaki iş ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı İdare tarafından ilan yapılmaksızın, davet edilenlerle teknik şartlar ve hasılattan verilecek pay oranı görüşülmek suretiyle, süresi bir yılı geçmeyen özel hukuk sözleşmeleriyle tüzelkişilere yaptırılabilir.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Müteakip ihalenin yapılamaması veya iptal edilmesi ya da belirlenen yeni yüklenicinin süresinde faaliyete geçememesi halinde, İdare, sözleşme süresi sona eren yükleniciden birer yılı geçmemek üzere sözleşmedeki iş ve hizmetleri aynı şartlarla almaya devam edebilir.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Yüklenici sözleşme süresince şans oyunları ile ilgili Türkiye'deki faaliyetleri için özel olarak geliştirdiği oyun ismi, marka, reklam spotları ile bilet ve afiş tasarımları ve benzerlerinden tescile kabil olanları kullanmaya başlamadan önce İdare adına tescil ettirir.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılması amacıyla yapılacak ihalede;

    a) İhale komisyonu, yaklaşık oran, ihaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar, ihalenin ilanı, şartnameler, ihale dokümanının verilmesi, dokümanda değişiklik ve açıklama yapılması, tekliflerin hazırlanması ve sunulması, teminatlar ve teminat olarak kabul edilecek değerler, tekliflerin alınması ve açılması, kesinleşen ihale kararının bildirilmesi, sözleşmeye davet, sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu, sözleşmeye ilişkin esaslar, sözleşmenin uygulanmasında yasak davranışlar, mücbir sebepler ve tebligat ile ilgili olarak 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanunun 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 27 nci maddeleri uygulanır.

    b) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılmasına ilişkin ihale işlemlerine Bakanlar Kurulu kararı ile başlanır.

    (Ek fıkra: 23/07/2010-6009 S.K/29.md.) Lisansın verilmesine ve şans oyunlarının düzenlenmesiyle ilgili iş ve hizmetlerin özel hukuk sözleşmeleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlere yaptırılmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İdare tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveldeki kadroların genel hükümlere göre dağılımı ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgililerin aylıkları iptal edilen kadrolara dayanılarak ödenir. Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın ekli cetveldeki kadrolara atanmış sayılırlar.

    Kadroları değişen veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnamaye aykırı olmayan hükümlerinin uygulamasına devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeni düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilmiş olan karşılığı nakit olmayan piyangolar hakkında, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41'nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan talih oyunları işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onbeş gün içinde İdareye bildirilir.

    MEVCUT İŞLETİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ

    Geçici Madde 6 - (Ek madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/42.mad)

    İdarenin şans oyunlarına ilişkin mevcut işletim sözleşmesinin geçerliliği, İdarenin devralma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şans oyunlarının lisans hakkını yapılan özelleştirme ihalesi sonucu devir alan kuruluşun faaliyete geçiş tarihine kadar veya sistemin işletimi konusunda yeni bir ihale kararı alınıp sonuçlanıncaya kadar devam eder.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 59 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 33,38,51,52 ve 53 üncü maddeleri kanunlaştığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 60 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar