MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 28/03/1988 - 318

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268 ; 09/04/1987 - 3347

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 31/03/1988 - 19771 Mükerrer

    Madde 1 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 3 ve 23 maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun 3 ve 23 maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (09/03/1988 tarih ve 3417 sayılı Kanunun Geçici maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun 35. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (10/02/1954 tarih ve 6245 sayılı Kanunun 33. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri yayımını takip eden ayın başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle işlem yapılır.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Geçici Madde 2 - İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.

    Mevzuat Kanunlar