10/10/1984 TARİHLİ VE 3056 S. KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE 178 SAYILI KHK VE 190 SAYILI KHK.NİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KHK

    KHK'nin Tarihi - No: 04/01/1988 - 307

    Yetki Kanunları Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 09/04/1987 - 3347 ; 14/01/1988 - 19694

    Madde 1 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler adı geçen KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.

    Madde 4 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler adı geçen KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.

    Madde 7 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, muhtevası ile ilgili bilgiler adı geçen KHK'nin sonuna eklenen cetvelde verilmiştir.

    Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - İhdas edilen kadroların genel hükümlere göre dağılım ve vize işlemleri tamamlanıncaya kadar, kadroları kaldırılanların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklarının ödenmesine devam olunur. İhdas edilen kadroların tahsisinde; sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar. Kadrosu değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

    Mevzuat Kanunlar