241 S. KHK, 657 S. DEVLET MEMURLARI K. İLE 926 S.I TSK. PERSONEL KANUNU VE 6245 S. HARCIRAH KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KHK

    KHK'nin Tarihi - No: 23/01/1987 - 269

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 12/03/1986 - 3268

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 02/02/1987 - 19360

    Madde 1 - (26/06/1984 tarih ve 241 sayılı KHK'nin 39 uncu maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213. maddesinden sonra gelen "zam ve tazminatlar" başlıklı numarasız Ek maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (27/07/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek -18. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi 01/03/1987 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde - Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran %25 olarak uygulanır.

    Mevzuat Kanunlar